Svartelistede planter

Svartelistede planter er planter som ikke er en naturlig del av norsk natur. Disse plantene sprer seg aggressivt, er livskraftige og danner tette bestander som fortrenger andre vekster. Flere av plantene på svartelista er vanlige hageplanter som har spredd seg ut i naturen og kalles «hagerømlinger».

Har du svartelistede planter i din hage?

Artsdatabanken har utarbeidet en oversikt over fremmede arter i Norge, arter som utgjør en trussel mot norsk natur. Søk i https://www.artsdatabanken.no/…dersom du ønsker å finne ut om planter i din hage står på denne svartelista. Alle som eier planter har ansvar for å sørge for at plantene de har i hagen holder seg der. Knip f.eks. av frøstanden før den rekker å modnes. Unngå å plante nye svartelistede hageplanter i hagen din.

Eksempler på svartelistede hageplanter:

Slirekneplantene, eks. Parkslirekne
Rynkerose
Hagelupin
Krypmispel
Blankmispel
Høstberberis
Fagerfredløs

Forsvarlig behandling av planter som skal kastes

Om du bestemmer deg for å grave opp og kaste planter som er svartelistet, kan du kaste små mengder i restavfallsdunken. Restavfallet blir brent på Returkraft. Større mengder svartelistet hageavfall kan du levere til et avfallsmottak pakket i lukkede poser!
Si fra i vekta hva det er du har med, så vil vi ta hånd om dette hageavfallet på en forsvarlig måte.