Protokoll fra styremøte 30.06.2023

Styret i Agder Renovasjon IKS
Styremøte 5/23 30.06.2023, 16:00 – 18:00 (CEST)
Sted: Arendal fengselshotell


Tilstede:
Erik Fløystad, styrets leder
Gunnar-Ole Lyngroth, styrets nestleder
Benedikte Nilsen Glommen, styremedlem
Bjørg Engeset L Eide, styremedlem
Ingrid Dorthea Skårmo, styremedlem
Ole Thomas Gustavsen, styremedlem
Terje Stalleland, styremedlem
Anita Aanonsen Jernquist, daglig leder

Forfall
ingen


Sak 48 Godkjenning av innkalling og agenda

  • Åpning av møtet ved styrets leder
  • Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Saker til eventuelt

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig i henhold til IKS-lovens §11-12.


Sak 49 Protokoll fra møte 4/23

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Styret godkjente og signerte protokollen.


Sak 50 Oppfølging av styrevedtak

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak. Det henvises til egne saksnummer.

Styret tok saken til orientering.


Sak 51 Aktsomhetsvurdering

Daglig leder orienterte. Åpenhetsloven pålegger rapporteringspliktige virksomheter å gjennomføre en aktsomhetsvurdering. Darya Yaduta HMS – og kvalitetsansvarlig har utarbeidet forslag til ARIKS sin aktsomhetsvurdering som er gjennomgått av ledelsen. Frist for aktsomhetsrapportering er 30.6.23. Loven krever at aktsomhetsvurderingen forankres og vedtas av styret i ARIKS, se vedlegg.

Styret vedtar ARIKS sin aktsomhetsvurdering som legges ut på hjemmesiden til virksomheten.


Sak 52 Årsrapport ARIKS

Vedlagt var årsrapport for ARIKS 2022.

Styret tok årsrapporten for 2022 til orientering.


Sak 53 Flytting av ARIKS

Saken gjelder status i forhandlingene mellom Arendal kommune og ARIKS som gjelder økonomisk kompensasjon for å flytte renovasjonsanlegget på ny tomt,
Longum Nord.
Styreleder og daglig leder orienterer.
Etter forhandlingsmøte med Arendal kommune 28.6.23, sendte daglig leder et notat til styret. Notatet omhandlet status i forhandlingene mellom Arendal kommune og ARIKS og daglig leders bekymring. Notatet var vedlagt. Vedlagt var også pressemelding fra ordfører i Arendal kommune og styreleder i ARIKS som ble sendt ut etter informasjonsmøte til styre og representantskap i starten av flytteprosessen, 9.4.21. Pressemeldingen understreker en forutsetning for en eventuell flytting, at kostnader til dette ikke belastes innbyggerne i form av økte renovasjonsutgifter.

  1. Styret tok notatet fra daglig leder som omhandler status i forhandlingene mellom Arendal kommune og ARIKS om økonomisk kompensasjon for å flytte
    renovasjonsanlegget på ny tomt, Longum Nord, til orientering.
  2. Styret forholder seg til det enstemmige vedtaket fra representantskapet i ARIKS: Etableringen av Morrow må ikke medføre noen merkostnad for abonnenter og eierkommuner knyttet til ARIKS sin virksomhet. Representantskapet ber om at det legges til grunn en økonomisk fordeling som ikke belaster abonnentene utover hva som gir reell verdiøkning for ARIKS sammenlignet med dagens anlegg som uansett ville ha påløpt.
  3. Styret deler daglig leders bekymring for om flytteprosessen for avfallsanlegget blir økonomisk forsvarlig for ARIKS.
  4. Styret ber administrasjonen utrede muligheten for at avfallsanlegget forblir på nåværende lokasjon.

Sak 54 Eventuelt

Det var ingen saker til Eventuelt.