Protokoll fra styremøte 2/23

Organisasjon Agder Renovasjon IKS
Møtenummer 2/23
Dato 15. februar 2023
Tidspunkt 09:00 – 12:00
Sted Heftingsdalen – møterom Hove (lunsj fra kantina kl 11.30)
Behandlingsmåte styremøte


Til stede
Erik Fløystad, Styrets leder
Gunnar-Ole Lyngroth, Styrets nestleder
Bjørg Engeset L Eide, Styremedlem
Ole Thomas Gustavsen, Styremedlem
Ingrid Dorthea Skårmo, Styremedlem
Terje Stalleland, Styremedlem
Anita Aanonsen Jernquist, Daglig leder
Eirik Kristiansen, Økonomisjef
Forfall
Benedikte Nilsen Glommen, Styremedlem


Sak 9 Godkjenning av innkalling og agenda (Agenda)

  • Åpning av møtet ved styrets leder
  • Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Saker til eventuelt

Vedtak
Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig i henhold til IKS-lovens §11-12.


Sak 10 Oppfølging av styrevedtak (Vedtaksoppfølging)
Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak. Det henvises til egne saksnummer.

Vedtak
Styret tok saken til orientering.


Sak 11 Protokoll fra møte 1/23 (Styreprotokoll) 
Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak
Styret godkjente og signerte protokollen.


Sak 12 Foreløpig regnskap 2022 (Beslutning)

Foreløpig regnskap for 2022 var vedlagt og ble gjennomgått av økonomisjef. Dette er foreløpig regnskap,
endringer etter revidering kan derfor forekomme. Spesielt gjelder det endring i selvkost som en inntekt
/kostnad etter gjennomgang av selvkostberegningen, så det kan endre resultatet.
Positivt er at foreløpig resultat er bedre enn prognosen pr 30.9.22.

Driftsinntekter:
Driftsinntekter for 2022: 161,1 mill. (Budsjett: 154,9 mill. Prognose: 159,2 mill).

Driftskostnadene:
Driftskostnadene for 2022: 156,8 mill. (Budsjett: 148,9 mill. Prognose: 158,4 mill).

Økning i driftskostnader sammenlignet med budsjett gjelder blant annet:
Generell prisøkning generelt. Kan spesielt nevne: Økte behandlingskostnad for avfall, økt indeks
innsamling, transport og dieseltillegg, og økte strøm utgifter.
Utgifter til Returkraft redusert med 1 mill sammenlignet med budsjett. Den gamle selvkostgjelden er
nedbetalt.

Foreløpig resultat:
Foreløpig resultat for 2022 er et overskudd på 3,9 mill (Budsjett: Overskudd på 5 mill.)
Selvkostberegninger – husholdningsrenovasjon:
Gjenstår etterberegning av selvkosten for husholdning (bistand av Envidan).

Styrebehandling:
Informasjon fra Returkraft på styremøtet, viser en reduksjon på kostnader (selvkost) for forbrenning av
restavfall i 2022, på antatt 1,6 mill. for ARIKS. Det er positivt for selvkost husholdning. Hva endelig
reduksjon vil bli, vil fremkomme i endelig årsregnskap som legges frem på neste styremøte.

Vedtak
Styret tar foreløpig regnskap 2022 for Agder Renovasjon IKS til orientering.


Sak 13 Etiske retningslinjer i Agder Renovasjon IKS (Beslutning)
Saken gjelder revidering av etiske retningslinjer i Agder Renovasjon IKS. Dagens utgave er fra 8.11.12
og vedtatt av representantskapet. Åpenhetsloven er en ny lov, vedtatt av Stortinget, trådte i kraft 1.7.22.
Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige
arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Krav i åpenhetsloven er inntatt i revidert
utgave.
Forslag til reviderte retningslinjer fremlegges styret for behandling.
Vedlagt dagens utgave 8.11.12 og revidert utgave som skal vedtas av representantskapet.
Styrebehandling:
Styret ber administrasjonen presisere selskapets interne rutiner i avsnittet om varsling, i de reviderte
etiske retningslinjene. Spesielt gjelder det hvem ansatte varsler til.

Vedtak
Styret innstiller til representantskapet å vedta de reviderte etiske retningslinjene i Agder Renovasjon IKS.
Retningslinjene blir gjeldende fra dato når representantskapet gjør sitt vedtak.


Sak 14 Eierskapskontroll i ARIKS (Orientering)
Gjelder orientering til styret om eierskapskontroll i Agder Renovasjon IKS for kontrollutvalget i Arendal
kommune.
Vedlagt var brev som er oversendt Aust-Agder Revisjon IKS samt at rapporten kostnadsgjennomgang i
ARIKS fra 2021 er oversendt. Revisjonen har gjennomført intervju av daglig leder 9.2.23. Det vil bli
utarbeidet en sluttrapport som oversendes kontrollutvalget samtidig som den går til behandling i
formannskapet/bystyret. Styret vil få sluttrapporten til orientering når den er ferdigstilt.

Vedtak
Styret tok informasjonen om eierskapskontroll i ARIKS til orientering.


Sak 15 Daglig leders statusrapport (Orientering)

Daglig leders statusrapport for februar 2023 ble presentert. Rapporten var vedlagt og inneholder:

1. Innsamling av husholdningsavfall og avvik statistikk
2. Slamrenovasjon
3. Husholdningsavfall
4. Avfallsmarkedet, gjenvinning og inntekter
5. Status økonomi
6. Personal, sykefravær, HMS/Avvik mm
7. Samfunnsansvar og lærlinger
8. Holdningsskapende arbeid
Vedlagt var også referat fra siste AMU møte (7.12.22).

Styrets behandling:

Styret er enig i administrasjonens anbefaling om å benytte første år av opsjon for kontrakt om innsamling
av husholdningsavfall med NordRen. Første varsel om bruk av opsjon, må sendes til NordRen innen
30.9.23. Kontrakt med NordRen er til 1.4.24 (6 år, og opsjon 1+1+1 år). Det er enighet om at styret får
sak til behandling i god tid før kontraktsutløp.

Vedtak
Styret tar daglig leders statusrapport til orientering.


Sak 16 Nye krav innsamling av tekstiler (Orientering)
Saken gjelder en orientering til styret om nye nasjonale krav som blir gjeldende fra 1.1.2025. Krav om
innsamling av tekstilavfall for husholdningene. Bransjen arbeider nå med hvordan dette i praksis skal
gjennomføres med et pilotprosjekt i 6 områder i Norge. Rapport fra pilotprosjektet ferdigstilles aug/sept
2023. Formålet med nye krav er at tekstiler skal ut av avfallet og inn til gjenbruk og materialgjenvinning.

Vedtak
Styret tok informasjonen om nye nasjonale krav om tekstiler som blir gjeldende fra 1.1.25, til orientering.


Sak 17 Ny lokasjon avfallsanlegg og deponi (Orientering)

Saken gjelder status for arbeid med flytting av avfallsanlegget og status for deponi. Siste
forhandlingsmøte med Arendal kommune var 8.2.23. Presentasjon flytting av Agder Renovasjon om
status og veien videre for prosessen, var vedlagt.

Deponi:

Daglig leder informerte om ny informasjon som gjelder etablering av deponi og markedet for dette.
ARIKS ser på muligheter for nytt deponi på Grenstøl, Tvedestrand, sammen med RTA, men mener det er
viktig å vurdere alternativet med å stenge dagens deponi uten å etablere ett nytt. Det er viktig med en
grundig vurdering av kost/nytte for husholdningene med et nytt deponi.

Flytting av avfallsanlegg:

Morrow har i sin intensjonsavtale med Arendal kommune, rett til å benytte opsjonen med varsel for å
erverve areal der ARIKS har anlegget, innen 31.desember 2030. Prosess med flytting av ARIKS kan
derfor dra ut i tid, med den uforutsigbare situasjon og ulempene dette påfører ARIKS.
ARIKS er nest størst avfallsselskap i Agder. Det er en stor utvikling i avfallsbransjen, en utvikling mot mer
bærekraftige tjenester og sirkulær økonomi.

Før etablering av Morrow hadde ARIKS disse planene med utgangspunkt i føringer fra eierne:

* Med ny adkomst og tilhørigheten bygger ARIKS et fremtidsrettet anlegg, med utviklingsmuligheter for
fremtidig drift.
* Nytt administrasjonsbygg og endringer på avfallsanlegget med formål å være et grønt
kompetansesenter for bærekraftig ressursbruk. Grønt Kompetansesenter, innebærer at gammelt
administrasjonsbygg fylles med ulik aktivitet, søppelmuseum/formidlingssenter mm
* Et formidlingssenter skal etableres på Miljøparken Heftingsdalen. Det skal tilrettelegges for et
pedagogisk undervisnings- og besøksopplegg, og senteret skal fokusere på ulike aktuelle temaer som
marin forsøpling, avfall og gjenvinning, avfallshistorien, sirkulær økonomi, Returkraft mm
* Reparasjonskafe: Vurdere mulighet for tilrettelegging for reparasjoner og gjenbruk, gjennom en
reparasjonskafe som kan drives av andre samarbeidspartnere. Tingene fikses i stedet for at det blir
kastet.

Nye lovkrav:

Innsamling og håndtering av tekstiler er nye krav som blir gjeldende fra 1.1.25 og som må tilpasses i
avfallsanlegget. I utviklingsarbeidet er det svært krevende med usikkerheten knyttet til flytteprosess. Det
gjøres nå ingen investeringer på Heftingsdalen som ikke er flyttbart. Utvikling og investeringer settes på
vent, og det er ikke akseptabelt i lengden.
Det er helt nødvendig og et klart ønske om en snarlig avklaring for flytting av avfallsanlegget på
Heftingsdalen og en fremdriftsplan for dette.

Administrasjonens anbefaling:

Det er behov for å ta stilling til om prosessen med flytting skal gå upåvirket av Morrow sin framdrift eller
ei. Kommunedirektøren i AK nevner i desember 2023, at beslutningen om dette vil trolig måtte tas i 2.
halvdel av 2023.
Administrasjonen anbefaler at daglig leder sender en henvendelse til Arendal bystyret, der det bes om en
avklaring fra Arendal bystyre, om ARIKS skal flytte upåvirket av Morrow sin fremdrift. Det er samtidig
viktig med en snarlig avklaring, fordi det må etableres en avslutningsplan for deponiet på Heftingsdalen,
og hvordan en skal håndtere deponivarer fremover.

Alternativer:

1. Fortsatt tilholdssted i Heftingsdalen og utvikle anlegget her vi er.
2. Flytte til Longum Nord og bygge opp nytt avfallsanlegg
3. En uavklart situasjon for avfallsanlegget
Alternativ 1 og 2 kan ARIKS forholde seg til og tilpasse avfallsanlegget. Det gir forutsigbarhet.
Alternativ 3 med en uavklart situasjon, gir ARIKS utfordringer med å følge dagens og nye lovkrav og i
hensynet til mer bærekraftige tjenester og sirkulær økonomi. Det gir ikke forutsigbarhet for drift av
selskapet.

Det henvises til representantskapet følgende enstemmige vedtak 27.4.22:

Representantskapet ber om en snarlig avklaring for flytting av avfallsanlegget på Heftingsdalen, og
en fremdriftsplan for dette, for å skape forutsigbarhet for virksomheten og alle eierkommunene.
Representantskapet tar informasjonen om status for flytting av ARIKS til orientering.
Etableringen av Morrow må ikke medføre noen merkostnad for abonnenter og eierkommuner
knyttet til ARIKS sin virksomhet. Representantskapet ber om at det legges til grunn en økonomisk
fordeling som ikke belaster abonnentene utover hva som gir en reell verdiøkning for ARIKS
sammenlignet med dagens anlegg som uansett ville ha påløpt.

Det bes på bakgrunn av det overnevnte, en beslutning om flytting av ARIKS i Arendal bystyre innen 2023.

Styrets behandling:

Styret var enig i administrasjonens vurdering om en snarlig endelig avklaring om flytting av
avfallsanlegget, og en vurdering av alternativet med å stenge dagens deponi uten å etablere ett nytt. Det
er av hensynet til en kost/nytte vurdering for husholdningene med et nytt deponi. Styret foreslår overfor
representantskapet en endelig avklaring om flytting innen 1.oktober 2023.

Vedtak
Styret innstiller følgende til representantskapet:

1. Representantskapet følger opp vedtaket fra 27.4.22, der de ber om en snarlig avklaring for flytting av
avfallsanlegget på Heftingsdalen, og en fremdriftsplan for dette, for å skape forutsigbarhet for
virksomheten og alle eierkommunene.
2. Daglig leder sender en henvendelse til Arendal bystyret, der det bes om en avklaring fra Arendal
kommune sin side om flytting av ARIKS.
2. Det bes om en beslutning om flytting av ARIKS i Arendal bystyre innen 1.oktober 2023.


Sak 18 Orientering om Returkraft AS (Orientering)

Saken gjelder status for Returkraft og prosjekter knyttet til Returkraft (RK).

Selvkost: Den gamle selvkostgjelden ble nedbetalt i 2022.

Økonomi status for RK og endelig selvkost: Blir presentert i Returkrafts styremøte 22.2.23.

Avfallsmengder: Avfallsmarkedet i Norge er i endring og det er mindre avfall tilgjengelig i forhold til
tidligere år. Flere forbrenningsanlegg «dumper priser på mottak av avfall» for å få nok brensel. Returkraft
arbeider med utfordringen knyttet til mottak av avfall, spesielt etter eksplosjonen.

KLP: Oppgjøret er fortsatt ikke endelig, men Returkraft og KLP har dialogmøter.

Revidering av eneretts avtalene: Avfallsselskapene (eierne) har tildelt enerett for behandling av
husholdningsavfall til Returkraft. Avtalene ble signert i 2007, og det er enighet om å revidere disse for å
tydeliggjøre bedre bla ansvar. Utkast vil bli fremlagt styret i ARIKS.

CCS: CO2 avgift for forbrenning av restavfall i Norge er i 2023 kr 131,- (for avfall med 55% fossildel).
Sverige har fjernet sin CO2 avgift. Det er varslet fra myndighetene at CO2 avgiften i Norge vil stige
fremover, der anslag er kr 1100,- (2000,-/100% fossilt) i 2030. CCS anlegg vil bidra til fossilfri forbrenning.
ARIKS og andre avfallsselskap i Agder som har gitt enerett for å behandle restavfall til RK; ønsker ikke å
være eiere i et CCS, men være leverandør av avfall.

Vedtak

Styret tok informasjonen som gjelder Returkraft AS til orientering.


Sak 19 Eventuelt (Eventuelt)

Vedtak

Det var ingen saker til Eventuelt.


Erik Fløystad
Styrets leder
Gunnar-Ole Lyngroth
Styrets nestleder
Bjørg Engeset L Eide
Styremedlem
Ole Thomas Gustavsen
Styremedlem
Ingrid Dorthea Skårmo
Styremedlem
Terje Stalleland
Styremedlem