Protokoll fra styremøtet i Agder Renovasjon IKS
Dato: Onsdag 06.12.2023, 16:00 – 18:00
Sted: Clarion Tyholmen hotell
Behandlingsmåte: Fysisk møte


Deltatt:
Erik Fløystad, Styrets leder
Gunnar-Ole Lyngroth, Styrets nestleder
Benedikte Nilsen Glommen, Styremedlem
Bjørg Engeset L Eide, Styremedlem
Ingrid Dorthea Skårmo, Styremedlem
Ole Thomas Gustavsen, Styremedlem
Terje Stalleland, Styremedlem
Anita Aanonsen Jernquist, Daglig leder
Eirik Kristiansen, Økonomisjef


Sak 85 – Godkjenning av innkalling og agenda

 • Åpning av møtet ved styrets leder
 • Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Saker til eventuelt

Beslutning:
Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig i henhold til IKS-lovens §11-12.


Sak 86 – Protokoll fra møte
Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Beslutning:
Styret godkjente og signerte protokollen.


Sak 87 – Prosess flytting av ARIKS
Saken gjelder styrets oppfølging av sak 83/23 prosess flytting av ARIKS behandlet i styremøte
21.11.23. Det henvises til sak 83/23 med følgende innledning:
Representantskapets gjorde følgende vedtak 11.10.23:

 1. Representantskapet i Agder Renovasjon IKS (ARIKS) ber styret i ARIKS innen april 2024 utarbeide og legge frem en strategi for nytt renovasjonsanlegg. I strategien skal valg av alternativer og økonomiske konsekvenser synliggjøres, herunder en vurdering av mulig samarbeid med andre renovasjonsselskaper.
 2. Representantskapet i ARIKS foretrekker Longum Nord som ny lokasjon for ARIKS, og legger til grunn at ny lokasjon legges inn i planområdet Longum Nord og reguleres så raskt som mulig.
 3. Representantskapet i ARIKS ber om en snarlig sluttføring på forhandlingene mellom ARIKS og Arendal kommune. Forhandlingene gjelder en økonomisk kompensasjon for avfallsanlegget og administrasjonsbygget ved flytting. Erstatning for dagens deponi som skal erstattes av Arendal kommune, utsettes til et senere tidspunkt, slik partene er enige om.
 4. Etableringen av Morrow må ikke medføre noen merkostnad for abonnenter og eierkommuner knyttet til ARIKS sin virksomhet. Representantskapet ber om at det legges til grunn en økonomisk fordeling som ikke belaster abonnentene utover hva som gir en reell verdiøkning for ARIKS sammenlignet med dagens anlegg som uansett ville ha påløpt.

Administrasjonens kommentarer:
ARIKS blir bedt om å flytte fra et godt fungerende anlegg ved Heftingsdalen, grunnet AKs avtale med Morrow Batteries. Arendal kommune og ARIKS har hatt mange forhandlingsmøter for å bli enige om en økonomisk kompensasjon for avfallsanlegget og administrasjonsbygget ved flytting. Det handler om store verdier og partene står langt fra hverandre når det gjelder nivået på den økonomiske kompensasjonen for å flytte ARIKS.

Administrasjonen mener at man bør vurdere muligheten for at ARIKS kan bli på Heftingsdalen. ARIKS disponerer kun ca 120 mål av totalt 870 mål som er tiltenkt Morrow. Deponi kan uansett avvikles. ARIKS er i det grønne skiftet akkurat som Morrow, og dagens avfallshåndtering er ikke en «søppelplass».

ARIKS sitt hovedfokus i forhandlingene er flyttingens konsekvens for avfallsgebyrer og tjenestene til innbyggerne. Målet totalt sett er å unngå vesentlige økninger i renovasjonsgebyrene, slik representantskapet har vedtatt 11.10.23 pkt 4.

Administrasjonens anbefaling:

 1. Administrasjonen vil ikke anbefale en kompensasjon fra Arendal kommune som vurderes for lav til å kunne bygge opp et nytt tilsvarende renovasjonsanlegg, og som vil fremtvinge store økninger i avfallsgebyrene. Det er etter føringer fra styret og vedtak i representantskapet i ARIKS.
 2. Administrasjonen ber om at alternativet for at ARIKS kan bli på eksisterende tomt på Heftingsdalen, vurderes.

Styrets behandling 21.11.23:
Styret ønsket å utsette sitt vedtak i denne saken, til neste styremøte 6.12.23. Det er siste styremøte for dagens styre, og styret er opptatt av at dagens styre som har hatt denne saken på agenda i hvert styremøte de siste årene, kommer med sine kommentarer og innstillinger overfor nytt styre og nytt representantskap. Flytteprosessen handler om store verdier med betydelige kostnader for å flytte avfallsanlegget.

Styrets vedtak 21.11.23:

 1. Styret tar representantskapets vedtak av 11.10.23 til etterretning.
 2. Styreleder får fullmakt fra styret til en gjennomgang med politisk ledelse i Arendal kommune.
 3. Endelig behandling og styrets vedtak i denne saken, utsettes til neste styremøte 6.12.23.
 4. Styret vurderer administrasjonens forslag som interessant, og styret vil gjøre en vurdering av forslaget i neste styremøte.

Styrets behandling 6.12.23:
Styret presiserer at dette er en sak som har kommet opp som følge av at Arendal kommune har inngått en avtale med tredjepart (Morrow). Det er også viktig å understreke at styret ikke har noe eget ønske om å flytte virksomheten til ARIKS og mener at eksisterende plassering på Heftingdalen er godt egnet også for framtida.

Saken har nå pågått i flere år, og vært gjenstand for drøfting i de fleste styremøter de siste åra. At saken enda ikke er avklart, skaper usikkerhet og frustrasjon både i administrasjonen og i styret. Styret mener derfor at saken nå må gå inn i en sluttfase, sett fra styrets side.

Representantskapets vedtak 11.10.2023 legger gode føringer på arbeidet videre, og styret har tidligere tatt dette vedtaket til etterretning.

Beslutning:

Styrets vedtak 6.12.23:

1.
Styret legger til grunn rep.skapets vedtak av 11.10.2023:

Etableringen av Morrow må ikke medføre noen merkostnad for abonnenter og eierkommuner knyttet til ARIKS sin virksomhet. Representantskapet ber om at det legges til grunn en økonomisk fordeling som ikke belaster abonnentene utover hva som gir en reell verdiøkning for ARIKS sammenlignet med dagens anlegg som uansett ville ha påløpt.

I løpet av våren 2024 utarbeides en strategi for nytt avfallsanlegg. Dersom det ikke fremkommer tilstrekkelig økonomisk kompensasjon i forhandlingene, må det vurderes tilpasninger på dagens anlegg.

Etablering av nytt anlegg på Longum Nord, med synliggjøring av de økonomiske konsekvenser ved flytting, og det vurderes mulighet for samarbeid med andre avfallsselskaper og hvilken innvirkning slike samarbeid kan påvirke ARIKS behov for anlegg

2.
Uavhengig av strategien punkt 1, fortsetter forhandlingene mellom ARIKS og Arendal kommune som gjelder nivået på den økonomiske kompensasjonen for å flytte avfallsanlegget. Styret setter en frist til senest 1. mars 2024 for å fullføre disse forhandlingene.

Dersom forhandlingsutvalget i ARIKS anser at sluttilbudet fra AK ikke er tilstrekkelig til å innfri punkt 4 i rep.skapets vedtak av 11.10.23, avsluttes forhandlingene fra ARIKS side. Styret anbefaler deretter at det nedsettes et utvalg av kvalifiserte jurister/skjønnsmenn som med endelig virkning skal avgjøre saken utenom rettsapparatet, en form for voldgift.

Den fremforhandlede avtalen mellom Arendal kommune og ARIKS godkjennes av Arendal bystyre og representantskapet i ARIKS.

3:
Styret i ARIKS må i løpet av våren 2024 konkludere på om en skal anbefale flytting eller ikke i en innstilling til representantskapet. Dette må være basert på strategien i punkt 1 og sluttresultat av forhandlingene i punkt 2. Konklusjonen skal hensynta representantskapets vedtak av 11.10.2023.


Sak 88 – Eventuelt
Beslutning:
Det var ingen saker til Eventuelt.


Protokoll fra styremøte 06.12.2023