Farlig avfall piktogram. Hvit trekant på rød bakgrunn med rødt utropstegn i midten.Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som selv i små mengder kan skade dyr, mennesker og miljø dersom dette ikke håndteres forsvarlig. Små mengder farlig avfall kan gjøre stor skade dersom det havner i naturen. Elektriske og elektroniske produkter, EE-avfall, hører også under gruppen farlig avfall og inneholder store mengder farlige stoffer som kvikksølv, PCB, bly m.m.

Hvordan sortere farlig avfall

Små enheter farlig avfall skal legges i vanlige bæreposer og henges på plastkroken. Farlig avfall skal oppbevares i originalemballasje eller annen tett merket emballasje. Større mengder og enheter farlig avfall må leveres på avfallsmottak. Dette er gratis å levere for husholdninger. Asbest som skal leveres på avfallsmottak må pakkes inn i plast før det leveres.

Eksempler på farlig avfall

Hobby- og fotokjemikalier, lakk, lim, sparkel, løsemidler, trykkfarge, white-spirit, flekkfjernere, plantevernmidler, rengjøringsmidler som er giftige, etsende eller irriterende, spraybokser (både fulle og tomme), kaustikksoda (f. eks. plumbo) og lut.

NB: Maling, beis, oljekanner og lignende må leveres til avfallsmottak, tas ikke med av renovasjonsbilen.

Hva skjer videre med farlig avfall?

Farlig avfall tas godt hånd om på mottakene. Det sorteres og sendes videre til gjenvinning eller destruksjon til ulike mottakere.

Piktogram for småelektronikk. Hvit mobiltelefon på oransje bakgrunn.Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)

Alle produkter som er avhengig av elektrisk strøm eller batteri for å fungere, går under betegnelsen EE-produkter. Når disse produktene skal kastes oppstår EE-avfall. EE-avfall inneholder skadelige forbindelser som bly, kadmium, kvikksølv, PCB og brommerte flammehemmere.

Hvordan sortere EE-avfall

Små elektriske og elektroniske artikler legges i vanlig bærepose og henges på plastkroken.
Større elektriske artikler må leveres til avfallsmottak. Dette er gratis å levere for husholdninger.

Når det gjelder avfall med minne, typisk pc, mobil, nettbrett o. l., så bør slike enheter leveres til våre avfallsmottak p. g. a sensitiv info. Før man leverer stasjonær-pc, bør harddisken bli tatt ut på forhånd.

Den type avfall lagres i en «Safe drop» i mottaket: en løsning som gjør det sikkert for kunder å levere inn EE-avfall som kan inneholde sensitive data – som for eksempel en gammel mobiltelefon, laptop, nettbrett o. l.

Eksempler på EE-avfall

Alle typer batterier (ikke bilbatteri), alle typer lyspærer, små radioer, telefoner, barbermaskiner, strykejern, hårføner, mobiltelefoner, blinkesko og lignende.

Gode grunner for å håndtere EE-avfall forsvarlig

BLY er giftig og skader nervesystemet, nyrene og bloddannelsen. Blyforbindelser kan gi fosterskader og redusere forplantningsevnen.
KADMIUM er giftig og skader nyrer og benbygning. De fleste kadmiumforbindelser er kreftfremkallende.
KVIKKSØLV er giftig, spesielt for nyrer, nervesystem og hjernen. Kvikksølv kan også føre til fosterskade.
PCB er giftig og kan svekke immunforsvaret og skade nervesystemet, forplantningsevne og foster. PCB har også vist negativ innvirkning på menneskets læringsevne og utvikling.
BROMMERTE FLAMMEHEMMERE har mange av de samme skadevirkningene som PCB.

Hva skjer videre med EE-avfallet?

Kuldemøbler (frysere, kjøleskap osv.) samles på mottakene og blir hentet og kjørt til Norsk Metallretur AS i Kristiansand. Her blir dette demontert og tappet for farlige gasser. Det som kan gjenvinnes på kuldemøblene sendes til gjenvinning.

Elektriske- og elektroniske avfallsprodukter sorteres på mottakene og sendes videre til Norsk Metallretur AS i Kristiansand der dette demonteres og sendes videre for gjenvinning . Renas har ansvar for næringselektro og El-Retur har ansvar for elektronikk og hvitevarer.