Tilstede: Representantskapsmedlemmer (9 fremmøtte):
Lene Langemyr (leder, Grimstad), Anders Kylland (nestleder, Arendal), Linda D. Øygarden (Arendal), Vanja Grut (Arendal), Robert C. Nordli (vara-Arendal), Beate Skretting
(Grimstad), Kjetil Glimsdal (vara-Grimstad), Ove Gundersen (Froland) og Sigmund Håverstad (Froland).

Forfall: Terje Eikin (Arendal), Pål Koren Pedersen (Arendal), Jens Aldo Carrizo-Nilsen (vara-­Arendal), Anette Saxe (vara-Arendal) og Issifou Koanda (Grimstad).

Fra administrasjonen: Daglig leder Anita Aanonsen Jernquist (referent), Eirik Kristiansen (økonomisjef).

Fra styret: Styreleder Erik Fløystad.

Revisor: Ketil Raknes.

Møtested: Heftingsdalen.

Saksliste:
Representantskapets leder, Lene Langemyr, ledet møtet.


Sak 13.23 Godkjennelse av innkallelse og dagsorden

Enstemmig vedtak:
Innkallelse og dagsorden godkjennes.


Sak 14.23 Godkjennelse av protokoll fra representantskapsmøte 19.4.23

Protokollen fra representantskapsmøtet 19.4.23 er sendt til representantskapets medlemmer, og protokollen er godkjent og signert.


Sak 15.23 Valg av medlemmer til å undertegne protokollen
Protokollen skal underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer.
Enstemmig vedtak:
Representantskapet velger følgende i tillegg til møteleder, til å undertegne protokollen: Anders Kylland og Ove Gundersen.


Sak 16.23 Investeringsplan 2024 – 2027

Forslag til investeringsplan for 2024 – 2027 var vedlagt innkallingen. Investeringsplanen ble styrebehandlet 30.august, og ble gjennomgått av daglig leder i representantskapsmøtet.

Styrets behandling:
Styret innstiller til representantskapet å godkjenne investeringsplan 2024 – 2027 for Agder Renovasjon IKS.

Enstemmig vedtak:
Representantskapet godkjenner investeringsplan 2024 – 2027 for Agder Renovasjon IKS.


Sak 17.23 Budsjett 2024

Forslag til statsbudsjett ble lagt frem 6.10.23, i kort tid før representantskapsmøtet. I forslaget til statsbudsjett foreslås en betydelig økning av CO²-avgiften på forbrenning av avfall. Administrasjonen har ikke hensyntatt denne avgiftsøkningen tilstrekkelig i forslag til budsjett som var vedlagt innkallingen, og som styret behandlet 30.8.23.

Det ble derfor sendt ut en epost til representantskapets medlemmer og styret 10.10.23 om forslag i statsbudsjettet til ny CO²-avgift for 2024, og hvordan dette påvirker kostnadene:

Budsjett for 2024 som skal behandles i representantskapet 11.10.23:
Iht. forslag vil ny CO²-avgift bli 487 kr pr tonn restavfall (vi har hensyntatt 162,- i budsjettforslag). Det bør vurderes å justere budsjettet for 2024 for å hensynta økt CO²-avgift, for å ikke risikere å komme i for stort minus i selvkostfondet i Agder Renovasjon i løpet av 2024. I budsjettforslaget er det hensyntatt 2,5% prisstigning (den bør vurderes å økes). Administrasjonen kommer med revidert budsjettforslag.

Eirik Kristiansen presenterte forslag til revidert budsjett 2024 der økte kostnader til CO²-avgift (3,25 mill) var hensyntatt.

Budsjettet tar ellers utgangspunkt i status og prognose for selvkost etter gjennomgang med Momentum.

Mottakspris – Returkraft:
Selvkostpris for restavfall i 2024 er beregnet til 1 090,- før CO²-avgift. Inkludert en CO²-avgift på kr 487,- pr tonn restavfall, blir restavfallspris i 2024, 1 577,- pr. tonn etter forslag i statsbudsjettet.

I dag er det innført en såkalt «unntakssituasjon» for forbrenning av avfall som betyr lavere CO²-avgift, 162,- pr tonn beregnet for 2024, men det er usikkert om dette unntaket vil forsvinne i 2024. På grunn av denne usikkerheten, hensyntas det en CO²-avgift på 487,- pr tonn restavfall i budsjett for 2024. Om CO²-avgiften blir lavere, så vil husholdningene gjennom selvkostfondet ha disse midlene til gode.

CO²-avgiften i 2023 er 131,- pr. tonn restavfall som brennes.

Status – selvkostfond (ARIKS):
I styrets forslag til budsjett og renovasjonsgebyr er det hensyntatt årets prognose, og prognose for selvkostfond for fastavfall husholdning:

Selvkostberegninger – husholdningsrenovasjon
Inngående balanse – selvkostfond, husholdningsrenovasjon: pr. 31.12.2022: kr. + 9 471 119,-
Selvkostresultat, prognose selvkostfond 2023: kr. – 2 515 119,-
Kalkulerte renteinntekt/renteutgift selvkostfond:2023: kr. + 366 317,-
Prognose utgående balanse – selvkostfond 31.12.23: kr. + 7 321 989,-

Styrets behandling:
Styret behandlet budsjett og renovasjonsgebyr for 2024 i styremøte 30.08.23, før siste revidering av forslag til budsjett. I forslaget fra styret var det ikke hensyntatt den økte CO²-avgiften.

Virksomheten til ARIKS er regulert av forurensingsloven, og selskapet utgifter (basert på selvkost) knyttet til husholdningsrenovasjonen skal dekkes av abonnentene. Iht. selvkostregelverket skal selvkosten gå i null i løpet av 5 år.

Et standard husholdningsabonnement (140 liter rest) og renovasjonsgebyr for Arendal, Grimstad og Froland kommune med en gebyrøkning på 5,0% (2,5% uten økning i CO²-avgift):
2023: 4 589,- (inkl. mva).
2024: 4 819,- (inkl. mva og inkl. økt CO²-avgift).

Slamtømminger:
Det foreslås en reduksjon i pris (10% overfor kommunene) for å hensynta selvkostfondet for slam. Slamrenovasjon utbetales akonto fra kommunene. Kommunene fakturerer slam/septik-kundene.

Kommunestyrene vedtar årlig renovasjonsgebyr:
De årlige renovasjonsgebyrene skal årlig fastsettes av kommunestyrene i eierkommunene, basert på nødvendige saksdokumenter fra Agder Renovasjon IKS.

Representantskapets behandling:
Representantskapet delte bekymringen for hvilke konsekvenser de økte CO²-avgiftene kan få for fremtiden for norske forbrenningsanlegg, inkl. Returkraft.

Representantskapet oppfordrer administrasjonen til å ta kontakt med Samfunnsbedriftene (bransjeorganisasjonen), for å få dem til å være tydelige overfor regjeringen, på konsekvensene dette avgiftsregimet for CO² vil bety for hele avfallsbransjen i Norge og norske forbrenningsanlegg, som kan miste mye av sin avfallsmengde til svenske anlegg. Det forventes en konkurransevridning ift Sverige med avgiftsøkningen. Flere avfallsbesittere vil vurdere å transportere restavfall til Sverige, der avgiften er fjernet, enn å betale for forbrenning på norske anlegg. Det er en alvorlig utfordring for Returkraft og norske forbrenningsanlegg.

Enstemmig vedtak:

 1. Representantskapet godkjenner det fremlagte reviderte budsjett 2024 for Agder Renovasjon IKS.
 2. Representantskapet innstiller til by – og kommunestyrene å fastsette renovasjonsgebyr for husholdningsabonnentene for 2024 basert på en økning av renovasjonsgebyret justert opp til 5,0 % på grunn av økningen i CO2 avgiften.

Sak 18.23 Langtidsbudsjett 2024 -2027

Styrets behandling:
Styrets behandlet langtidsbudsjettet i styremøte 30.8.23, før siste revidering av forslag til langtidsbudsjett, justert etter forslag i statsbudsjettet. I forslaget fra styret var det ikke hensyntatt den økte CO² avgiften.

Langtidsbudsjettet skal årlig revideres og oppdateres med alle nye kjente forutsetninger og skal godkjennes av representantskapet hvert år. Utfordring for langtidsbudsjettet er mulig flytteprosess og nivå på økonomisk kompensasjon for flytting. Det reviderte langtidsbudsjettet ble gjennomgått av Eirik Kristiansen.

Enstemmig vedtak:
Representantskapet godkjenner det reviderte langtidsbudsjettet for 2024 – 2027 for Agder Renovasjon IKS.


Sak 19.23 Oversikt over samlet gjeld i Agder Renovasjon IKS

Agder Renovasjon IKS sin gjeld er i Kommunalbanken. Vedlagt var oversikt over samlet gjeld i selskapet med forventet saldo pr 01.01.24 samt oversikt over årlig nedbetaling fremover.

Enstemmig vedtak:
Representantskapet tar oversikten over samlet gjeld i Agder Renovasjon IKS til orientering.


Sak 20.23 Virksomhetsplan for Agder Renovasjon IKS 2024 -2027

Vedlagt var forslag til virksomhetsplan 2024 – 2027 for Agder Renovasjon IKS som ble styrebehandlet 30.august. Virksomhetsplanen ble gjennomgått av daglig leder.

Virksomhetsplanen retter fokus mot økt kildesortering og gjenvinning, økt gjenbruk (blant annet gjennom gjenbruksbutikken og Brukbar klær og tekstil som åpnet i 2023), samfunnsansvaret til ARIKS som pt har 4 lærlinger og 1 person på arbeidstrening gjennom NAV, og selskapet arbeid med holdningsskapende arbeid (2000 skoleelever/andre på omvisninger på avfallsanlegget årlig)

Styrets behandling:
Styret innstiller til representantskapet å godkjenne virksomhetsplan for 2024 til 2027 for Agder Renovasjon IKS.

Enstemmig vedtak:
Representantskapet godkjenner virksomhetsplan for 2024 – 2027.


Sak 21.23 Oppfølging av utestående kundefordringer

Styret i ARIKS godkjente selskapets retningslinjer for oppfølging av utestående fordringer (jfr. Forskrift for husholdningsavfall), i styremøte 26.9.22, og vedlagt innkallingen var vedlegg til denne retningslinjen med utfyllende beskrivelse av rutinen (frister og gebyrer i forhold til de enkelte stegene i prosessen for innkreving).

Daglig leder og økonomisjef presenterte selskapets rutiner og sakshistorikk for sak om tvangssalg som har vært i mediene.

Selskapet ser på muligheten for at det etter forfall av inkassovarsel, kan vurderes mulighet for trekk i lønn/trygd som foretas av Namsmannen. Om det ikke finnes mulighet for trekk i lønn/trygd, vurderes det å sende saken til tvangssalg av boligen (her brukes legalpanten). Det vurderes også å heve grensen beløpsgrensen fra 1000,- for en sak videre til en tvangssalgsprosess.

Representantskapets behandling:
Representantskapet støttet administrasjonens forslag for mulighet for trekk i lønn/trygd før det vurderes å sende en sak med utestående fordringer til tvangssalg.

Representantskapet oppfordret administrasjonen til å vurdere en klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for hvordan «tvangssalg-saken» ble fremstilt i Agderposten. Det ble påstått at ARIKS har gått til tvangssalg av boligen for en regning på 88 kr. Det medfører ikke riktighet. ARIKS fikk ikke mulighet til å sjekke fakta før saken ble publisert, og fikk således ikke anledning til å komme med faktaopplysninger. I ettertid når ARIKS fant ut hvilken sak det gjaldt, og fikk gitt tilsvar i form av leserinnlegg og levert faktaopplysninger, endret Agderposten artikkelen. Noen dager senere hadde Agderposten en notis som sier at de har fått opplysninger om at kravet ikke var på kr. 88, men vesentlig større. Innfordringssaken hadde pågått i 1 år og 3 måneder, som er den tiden kunden har hatt til å gjøre opp for seg. Representantskapet mener at dette er såpass alvorlig at det må vurderes en klage til PFU som det anbefaler ARIKS å vurdere.

Enstemmig vedtak:
Representantskapet tar informasjonen om selskapets rutiner for utestående fordringer, til orientering.


Sak 22.23 Flytting av Agder Renovasjon IKS

Daglig leder og styreleder orienterte om status for flytteprosjekt.

Bakgrunn

Opsjonsavtale – Morrow Batteries AS:
Arendal kommune har inngått en opsjonsavtale med Morrow Batteries AS om tomt til bygging av batterifabrikk i Eyde Energipark som innebærer flytting av Agder Renovasjon IKS (ARIKS) sin virksomhet uavhengig av Morrow Batteries AS sin utøvelse av opsjon på arealet renovasjonsanlegget i dag benytter. ARIKS er ikke part i denne avtalen.

Forhandlinger:

Som følge av dette innledet Arendal kommune og ARIKS høsten 2021 forhandling om hvordan kostnader knyttet til flytting av selskapet skulle kompenseres. Det ble tidlig avklart at Arendal kommune skulle dekke kostnader til ny tomt, og at det var kompensasjon for avfallsanlegget samt hvordan håndtere administrasjonsbygget (som skal overtas av Morrow) som sådan var tema for forhandlingene. Partene er enige i at erstatning for dagens deponi på Heftingsdalen utsettes til senere.

Selvkostregelverket:

En viktig føring for forhandlingene har vært selvkostregelverket, som innebærer at Arendal kommune ikke kan kompensere ARIKS ut over det beløp som påløper som følge av flyttingen.

Representantskapets føringer:

Representantskapets enstemmige vedtak 27.4.22:

 1. Representantskapet ber om en snarlig avklaring for flytting av avfallsanlegget på Heftingsdalen, og en fremdriftsplan for dette, for å skape forutsigbarhet for virksomheten og alle eierkommunene.
 2. Representantskapet tar informasjonen om status for flytting av ARIKS til orientering.
 3. Etableringen av Morrow må ikke medføre noen merkostnad for abonnenter og eierkommuner knyttet til ARIKS sin virksomhet. Representantskapet ber om at det legges til grunn en økonomisk foredling som ikke belaster abonnentene utover hva som gir en reell verdiøkning for ARIKS sammenlignet med dagens anlegg som uansett ville ha påløpt.

Arendal bystyrets vedtak av 31.8.23:
Arendal kommunes representant skal fremme punkt 1 og 2 i Agder Renovasjon IKS (ARIKS) representantskap:

 1. ARIKS flytter sin virksomhet på Heftingsdalen uavhengig av Morrow Batteries AS sin utøvelse av opsjon på området. Dette for å skape forutsigbarhet for ARIKS drift og virksomhet.
 2. Styret i Agder Renovasjon IKS bes senest innen utgangen av april 2024 utarbeide og legge frem en strategi for nytt renovasjonsanlegg. I strategien skal valg av alternativer og økonomiske konsekvenser synliggjøres, herunder en vurdering av mulig samarbeid med andre renovasjonsselskaper.
 3. Arendal bystyre legger til grunn at ny lokasjon for Agder Renovasjon legges inn i planområdet Longum Nord og reguleres så raskt som mulig.

Grimstad kommunestyrevedtak 5.9.23:
Grimstad kommunestyre vedtar at Grimstad kommunes representant skal fremme følgende forslag i Agder Renovasjon IKS (ARIKS) representantskap:

 1. Agder Renovasjon IKS flytter sin virksomhet på Heftingsdalen uavhengig av Morrow Batteries AS sin utøvelse av opsjon på området. Dette for å skape forutsigbarhet for ARIKS drift og virksomhet.
 2. Styret i Agder Renovasjon IKS bes innen april 2024 utarbeide og legge frem en strategi for nytt renovasjonsanlegg. I strategien skal valg av alternativer og  økonomiske konsekvenser synliggjøres, herunder en vurdering av mulig samarbeid med andre renovasjonsselskaper.
 3. Grimstad kommune foretrekker Longum Nord som ny lokasjon for ARIKS.
 4. Kommunestyret i Grimstad anmoder om en snarlig sluttføring på forhandlingene mellom ARIKS og Arendal kommune

Froland kommunestyre vedtak av 21.9.23.
Froland kommunestyre vedtar at Froland kommunes representant skal fremme følgende forslag i Agder Renovasjon IKS (ARIKS) representantskap:

 1. Styret i Agder Renovasjon IKS bes innen utgangen av 2023 utarbeide og legge frem en strategi for nytt renovasjonsanlegg. I strategien skal valg av alternativer og økonomiske konsekvenser synliggjøres, herunder en vurdering av mulig samarbeid med andre renovasjonsselskaper.
 2. Dersom Agder Renovasjon IKS skal flytte sin virksomhet på Heftingsdalen uavhengig av Morrow Batteries AS sin utøvelse av opsjon på området, bes det foreligge en garanti for at Arendal kommune kompenserer ARIKS for de merkostnader en slik flytting medfører. Det vil si at slike merkostnader ikke pålegges innbyggerne i kommunene i form av økte Renovasjonsgebyrer.

Styrets behandling i styremøte 27.9.23.
Styret har sett nærmere på vedtakene som er gjort i eierkommunene, og har benyttet det som utgangspunkt for sin innstilling. En forutsetning for å fremlegge en strategi, er at det bygger på et økonomisk grunnlag, jfr det erstatningsbeløpet som Arendal kommune og ARIKS forhandler om, for å flytte ARIKS fra Heftingsdalen til Longum Nord.
Forslag til vedtak (styrets innstilling):

 1. Representantskapet i Agder Renovasjon IKS (ARIKS) ber styret i ARIKS innen april 2024 utarbeide og legge frem en strategi for nytt renovasjonsanlegg. I strategien skal valg av alternativer og økonomiske konsekvenser synliggjøres, herunder en vurdering av mulig samarbeid med andre renovasjonsselskaper.
 2. Representantskapet i ARIKS foretrekker Longum Nord som ny lokasjon for ARIKS, og legger til grunn at ny lokasjon legges inn i planområdet Longum Nord og reguleres så raskt som mulig.
 3. Representantskapet i ARIKS ber om en snarlig sluttføring på forhandlingene mellom ARIKS og Arendal kommune. Forhandlingene gjelder en økonomisk kompensasjon for avfallsanlegget og administrasjonsbygget ved flytting. Erstatning for dagens deponi som skal erstattes av Arendal kommune, utsettes til et senere tidspunkt, slik paitene er enige om.
 4. Dersom ARIKS skal flytte sin virksomhet på Heftingsdalen uavhengig av Morrow Batteries AS sin utøvelse av opsjon på området, bes det foreligge en garanti for at Arendal kommune kompenserer ARIKS for de merkostnader en slik flytting medfører. Det vil si at slike merkostnader ikke pålegges innbyggerne i kommunene i form av økte Renovasjonsgebyrer.

Representantskapets behandling:
Representantskapet er enige i viktigheten av forutsigbarhet for selskapet, og at avgjørelsen om Longum Nord som ny lokasjon for ARIKS, slik by – og kommunestyrene har foreslått, er viktig. Representantskapet ber om at det kommer frem et snarlig forhandlingsresultat med Arendal kommune, og at detaljer fra forhandlingene fremkommer på et senere tidspunkt.

Representantskapet var enige i at punkt 1, 2 og 3 i styrets innstilling var uproblematisk, og det ble derfor først votert over disse punktene, med enstemmig vedtak.

Det var punkt 4 i styrets forslag som ble spesielt diskutert. Hva som menes med en garanti fra Arendal kommune, og hvordan dette kunne følges opp, var usikkert, mente Anders Kylland og flere av representantskapsmedlemmene. Beate Skretting foreslo derfor at punkt 4 i styrets forslag ble strøket, og erstattet med punkt 3 i representantskapets vedtak av 27.4.22. Ove Gundersen mente det var akseptabelt, for det viktigste for Froland kommune var at en ikke belaster abonnentene urimelig for kostnader en slik flytting medfører. Forslaget fra Beate Skretting ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

 1. Representantskapet i Agder Renovasjon IKS (ARIKS) ber styret i ARIKS innen april 2024 utarbeide og legge frem en strategi for nytt renovasjonsanlegg. I strategien skal valg av alternativer og økonomiske konsekvenser synliggjøres, herunder en vurdering av mulig samarbeid med andre renovasjonsselskaper.
 2. Representantskapet i ARIKS foretrekker Longum Nord som ny lokasjon for ARIKS, og legger til grunn at ny lokasjon legges inn i planområdet Longum Nord og reguleres så raskt som mulig.
 3. Representantskapet i ARIKS ber om en snarlig sluttføring på forhandlingene mellom ARIKS og Arendal kommune. Forhandlingene gjelder en økonomisk kompensasjon for avfallsanlegget og administrasjonsbygget ved flytting. Erstatning for dagens deponi som skal erstattes av Arendal kommune, utsettes til et senere tidspunkt, slik partene er enige om.
 4. Etableringen av Morrow må ikke medføre noen merkostnad for abonnenter og eierkommuner knyttet til ARIKS sin virksomhet. Representantskapet ber om at det legges til grunn en økonomisk fordeling som ikke belaster abonnentene utover hva som gir en reell verdiøkning for ARIKS sammenlignet med dagens anlegg som uansett ville ha påløpt.

Sak 23.23 Eventuelt

Møtedato for neste representantskapsmøte utgår, da det blir konstituering av nytt representantskap etter kommunevalget.

Signatur Lene Langemyr. Skannet.
Signatur Anders Kylland. Skannet.
Signatur Ove Gundersen. Skannet.

Ove Gundersen