Tilstede: Representantskapsmedlemmer (9 fremmøtte):
Robert C. Nordli (Arendal), Anders Kylland (Arendal), Svein Harald Monsen (vara-Arendal), Haagen Poppe (Arendal), Beate Skretting (Grimstad), Kjetil Glimsdal (Grimstad), Bjørn Arne Engen (Grimstad), Inger-Lene Håland (Froland) og Bjørn Gunnar Grønlund (Froland).

Forfall: Inger Brokka de Ruiter (Arendal) og Anniken Solfjeld Pedersen (Arendal).

Fra administrasjonen: Daglig leder Anita Aanonsen Jernquist (referent), Eirik Kristiansen (økonomisjef).

Fra styret: Styreleder Nina Jentoft og styremedlem Arne Jenssen.

Revisor: Ketil Raknes.

Møtested: Heftingsdalen.

Representantskapets leder Beate Skretting ledet møtet.


Sak 01.24 Godkjennelse av innkallelse og dagsorden

Enstemmig vedtak:
Innkallelse og dagsorden godkjennes.


Sak 02.24 Godkjennelse av protokoll fra representantskapsmøte 12.12.23

Protokollen fra representantskapsmøtet 12.12.23 er godkjent og signert.


Sak 03.24 Valg av tre medlemmer til å undertegne protokollen

Protokollen skal underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer.

Enstemmig vedtak:
Representantskapet velger følgende, i tillegg til møteleder Beate Skretting, til å undertegne protokollen: Robert C. Nordli og Inger-Lene Håland.


Sak 04.24 Årsregnskap 2023, årsberetning og revisjonsberetning

Regnskap og årsberetning 2023 samt revisjonsberetning var vedlagt innkallingen. Regnskapet ble gjennomgått av økonomisjef og årsberetning av daglig leder.

Årsresultat:
Selskapets årsresultat ble et overskudd på 10,3 mill i 2023 som inkluderer 4 mill i utbytte fra ARNAS. Utbyttet på 4 mill foreslås utbetalt i sin helhet direkte til eierkommunene i henhold til deres eierandel i Agder Renovasjon IKS (ARIKS).

Selvkost:
Selvkost innebærer at selskapets kostnader med renovasjonstjenestene skal dekkes inn gjennom gebyrene som abonnentene betaler. ARIKS har tre separate regnskaper, husholdningsavfall, slam og næringsavfall (inkluderer det som håndteres av næringsavfall fra ARNAS), jfr forurensningsloven § 34.

Selskapet har to selvkostfond, husholdningsrenovasjon og slamrenovasjon:
Disse selvkostberegningene fremgår også av note 15 i årsregnskap for 2023.

Status – selvkostfond:

Selvkostberegninger – husholdningsrenovasjon:
Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2023: kr + 9 471 119
Selvkostresultat inkl renter (til selvkostfond 2023): kr + 3 544 871
Utgående balanse – selvkostfond 31.12.23: kr + 13 015 990

Selvkostberegninger – slamrenovasjon:
Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2023: kr + 2 936 392
Selvkostresultat inkl renter (til selvkostfond 2023): kr – 97 030
Utgående balanse – selvkostfond 31.12.23: kr + 2 839 363

Næringsavfall og resultat 2023:
Driftsinntekter: kr 26 473 492
Driftskostnader: kr 20 274 012
Resultat: kr 6 379 888

Styrets vedtak av 20.3.24:

  1. Styret innstiller til representantskapet å godkjenne at kr 4 000 000 i utbytte fra ARNAS i 2023, skal videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierandel i Agder Renovasjon IKS.
  2. Regnskap og årsberetning for 2023 godkjennes. Overskuddet på 10,3 mill foreslås tilført selskapets egenkapital (beløpet inneholder kr. 4 000 000,- som skal videreføres til eierkommunene).

Enstemmig vedtak:

  1. Representantskapet godkjenner at kr 4 000 000 i utbytte fra ARNAS i 2023, skal videreføres til eierkommunene i henhold til deres eierandel i Agder Renovasjon IKS.
  2. Regnskap og årsberetning for 2023 godkjennes. Overskuddet på 10,3 mill foreslås tilført selskapets egenkapital (beløpet inneholder kr. 4 000 000,- som skal videreføres til eierkommunene).

Sak 05.24 Valg av revisor

Sørlandet kommunerevisjon IKS er nåværende revisor for Agder Renovasjon IKS. Iht IKS loven § 28 skal selskapet ha revisor som velges av representantskapet.

Enstemmig vedtak:
Sørlandet kommunerevisjon IKS velges som revisor for Agder Renovasjon IKS for 2024.

Sak 06.24 Strateginotat for nytt renovasjonsanlegg

Det henvises til representantskapets vedtak av 11.10.23, pkt 1: Representantskapet ber styret i ARIKS innen april 2024 utarbeide og legge frem en strategi for nytt renovasjonsanlegg. I strategien skal valg av alternativer og økonomiske konsekvenser synliggjøres, herunder en vurdering av mulige samarbeid med andre renovasjonsselskap.

Vedlagt var forslag til strateginotat for nytt renovasjonsanlegg. Dette strateginotatet er å regne som første versjon. Strategien til ARIKS må utvikles over tid i ulike trinn og faser, og må hensynta en ønsket utvikling for selskapet og hvilket potensial selskapet har. ARIKS er nest største avfallsselskap i Agder. ARIKS ønsker å styrke sin posisjon i regionen og ta en lederrolle i det grønne skiftet fremover med en bærekraftig utvikling.

Daglig leder presenterte strateginotatet.

Styrets behandling:
Styret har behandlet administrasjonens forslag til strateginotat i styremøte 20.3.24 og revidert utgave i styremøte 27.5.24.

Styrets behandling og vedtak:
Styret innstiller til representantskapet å godkjenne strateginotatet for nytt renovasjonsanlegg i representantskapsmøte 11.6.24.

Enstemmig vedtak:
Representantskapet godkjenner det fremlagte strateginotatet for nytt renovasjonsanlegg for Agder Renovasjon IKS.

Sak 07.24 Daglig leder orienterer

Daglig leder orienterte om status på ulike saker og prosjekter som pågår i virksomheten. Det ble også orientert om status for prosess flytting og forhandlingene med Arendal kommune som er i sluttfasen.

Enstemmig vedtak:
Representantskapet i ARIKS tar informasjonen fra daglig leder til orientering.


Sak 08.24 Kommunale renovasjonsgebyr i Agder 2024

Daglig leder orienterte. Oversikt over kommunale renovasjonsgebyrer i Agder 2024 for husholdningsrenovasjon som var vedlagt innkallingen ble vist.

ARIKS er med i Renovasjonsbenchmarking 2024 som ble påbegynt 11.juni. Benchmarkingen inkluderer score på tjenestestandard, effektivitet, kundetilfredshet, arbeidsmiljø, miljøstandard i tillegg til gebyrnivå, der ARIKS blir sammenlignet med andre norske avfallsselskap. Representantskapet vil bli orientert om resultatene i et senere møte.

Enstemmig vedtak:
Representantskapet i ARIKS tar oversikt over kommunale renovasjonsgebyr i Agder 2024, til orientering.


Sak 09.24 Forlengelse ansvarlig lån – Returkraft

Forlenget finansieringsløsning for Returkraft og forlengelse av ansvarlig lån fra eierne.

Agder Renovasjon IKS har sammen med de andre avfallsselskapene/eierne et ansvarlig lån til Returkraft på totalt 70 mill hvor det beregnes rente. Det er en låneavtale som ble vedtatt av representantskapet i 2018. ARIKS har et ansvarlig lån på 21,7 mill der renteberegningen i 2023 ble 1,3 mill for ARIKS.

Returkraft har siden oppstart hatt et finansieringsbehov i tillegg til sine to langsiktige lån. Dette ettersom de langsiktige lånene har en varighet som er over 10 år kortere enn regnskapsmessig levetid på anlegget, noe som medfører at avdragsprofil på lånene ikke er samstemt med selskapets øvrige kontantstrøm. Siden 2018 har Returkraft løst dette gjennom en etablering av en kredittfasilitet på 90 mill. fra Nordea som er tenkt forlenget og utvidet frem til 2032 (utløpsdato for de langsiktige lånene).

Returkraft er i dialog med Nordea om refinansiering. En av lånebetingelsene fra Nordea er at det ansvarlige lånet fra eierne ikke kan nedbetales så lenge lån til Nordea løper. Det ansvarlige lånet løper i dag frem til 31.12.2025, slik at Returkraft trenger en fornyelse på dette lånet for å ikke komme i brudd med lånebetingelsene fra Nordea.

Det foreslås derfor at forfall på det ansvarlige lånet forlenges til 31.12.27 med ellers like vilkår som i dag. Det er en sak som må styrebehandles og endelig vedtas av representantskapet.

Administrasjonens anbefaling:
Administrasjonen anbefaler å forlenge løpetid på det ansvarlige lånet ARIKS har gitt Returkraft AS til 31.12.27. Lånet forlenges kun for 2 år, og lånet gir ARIKS gode renteinntekter.

Styrets behandling 27.5.24:
Styret anbefaler representantskapet i Agder Renovasjon IKS å forlenge løpetid på ansvarlig lån til 31.12.2027. Agder Renovasjon IKS har 21,7 mill i ansvarlig lån i Returkraft som utgår 31.12.2025.

Enstemmig vedtak:
Representantskapet godkjenner å forlenge løpetid på ansvarlig lån til 31.12.2027. Agder Renovasjon IKS har 21,7 mill i ansvarlig lån i Returkraft som utgår 31.12.2025.


Sak 10.24 Returkraft – karbonfangst (CCS)

Det henvises til notat til eierne, konseptfase Returkraft, sendt til representantskapet i ARIKS på epost 7.5.24. Notatet er informasjon om eierprosess for konseptstudie – karbonfangst. Returkraft er i gang med mulighetsstudie og neste fase er konseptfasen. For å gå videre til neste fase (konseptfasen), legges det opp til forankring og bred beslutningsprosess hos eiere og bakenforliggende kommuner (eiermøte november 2024). En mulig investering skal dekke CO2-fangst ved Returkraft, men også transport og lagring.

Saken tas inn i sakslisten for å protokollføre at notat er oversendt. Vedlagt innkallingen var også møtereferat fra det siste møtet i styringsgruppen CCS – Returkraft, til orientering.

Representantskapet behandling:
Representantskapet presiserte viktigheten av bred forankring i eierkommunene for karbonfangst prosessen. Det er til slutt eierkommunene som må ta endelig stilling til om en ønsker å bygge et karbonfangstanlegg eller ikke, og det er derfor viktig med tilstrekkelig informasjon om prosjektet i kommunestyrene, før det kommer til en endelig beslutning.

Enstemmig vedtak:
Representantskapet tar notat som omhandler konseptfase for karbonfangst på Returkraft, til orientering.

Sak 11.24 Godtgjørelse for verv i styret og representantskap i ARIKS

Det henvises til representantskapets vedtak av 12.12.23: Møtegodtgjørelse for verv i styret og representantskap i ARIKS tas opp som sak i neste representantskapsmøte.

Iht revidert selskapsavtale skal en gjennomgang og eventuelt justering av nivået for godtgjørelse for både styremedlemmer og representantskapets medlemmer, tas opp til behandling i representantskapsmøte (annen hvert år). Den siste justeringen av godtgjørelse for verv i styret og representantskap i ARIKS er fra 2022.

Valgkomiteen forslag og innstilling til justering av godtgjørelse for verv i styret og representantskap var vedlagt innkallingen og presentert i møtet. Justert godtgjørelse vil være gjeldende fra januar 2024.

Valgkomiteen består av: Beate Skretting, Robert C. Nordli og Ingunn F. Roppestad.

Enstemmig vedtak:
Representantskapet godkjenner de justerte godtgjørelsene for verv i styret og representantskap i Agder Renovasjon IKS, slik det er fremlagt. Justert godtgjørelse vil tre i kraft fra januar 2024.

Sak 12.24 Møtedato for neste representantskapsmøte

Enstemmig vedtak:
Representantskapet velger 21.oktober (justert dato) som møtedato for neste representantskapsmøte

Sak 13.24 Eventuelt
Ingen saker.