Skolebarn kledd i refleksvest får en omvisning ved komposten/matavfallet.

Omvisning for skoleelever, miljøpedagogen forklarer hvordan Agder Renovasjon lager jord av mat- og hageavfallet som leveres til anlegget.

Dato/vedtak:
11.10.18
09.10.19
13.10.20
13.10.21
12.10.22
11.10.23

Ansvarlig:
Representantskapet
Representantskapet
Representantskapet
Representantskapet
Representantskapet
Representantskapet

Kommentar:
Virksomhetsplan 2019 – 2022
Virksomhetsplan 2020 – 2023
Virksomhetsplan 2021 – 2024
Virksomhetsplan 2022 – 2025
Virksomhetsplan 2023 – 2026
Virksomhetsplan 2024 – 2027

Innholdsfortegnelse:


FNs Bærekraftsmål:

FNs Bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmål betyr mindre forbruk og mer sirkulærøkonomi.

Ikoner med FNs bærekraftsmål. Grafikk

Virksomhetsplanen

Inkluderer følgende dokumenter:

Overordnet mål  og strategi

 • Overordnet mål
 • Strategiske mål

Økonomiplan

 • Budsjett 2024
 • Budsjett 2024 – 2027
 • Investeringsplan 2024 – 2027
 • Oversikt over gjeldsbyrde

Virksomhetsplanen skal årlig revideres og behandles av representantskapet i Agder Renovasjon IKS.

Agder Renovasjon IKS sin verdikjede:

Agder Renovasjons verdikjede, fra kunder og service, via oppsamling og innsamling til gjenvinningsstasjoner, sentralsortering og behandling. Grafikk

Agder Renovasjon IKS sin verdikjede omfatter avfallets vei fra kilde til sluttbehandling inklusive kundebetjening, nødvendige støtteaktiviteter og fakturering av renovasjonsgebyr.


Rammebetingelser:

Internasjonale og nasjonale krav og målsettinger

EUs pakke for sirkulær økonomi og avfallsdirektivet stiller krav til økt ressursutnyttelse av avfall.

EU-kommisjonen har fremmet forslag til revidert rammedirektiv for avfall. Kommisjonen mener at rammedirektivet hittil bare delvis har lykkes med å redusere avfallsmengdene og frakoble avfallsmengder fra økonomisk vekst. Endringene i direktivet tar for seg to områder med ekstra stor miljøpåvirkning: Tekstiler og matsvinn.

Materialgjenvinning og gjenbruk står helt sentralt i EU direktivet.

Kildesortering:

Avfallsforskriften har følgende krav for kildesortering som kommunene skal følge:

Matavfall: 55% innen 2025, 60% innen 2030 og 70% innen 2035.

Plast/emballasje fra husholdninger: 50% innen 2028, 60% innen 2030 og 70% innen 2035.

Hage- og parkavfall: 100% utsortering.

Det er satt høyere mål til mengden som må samles inn for å klare materialgjenvinnings kravet (pga fratrekk for forurensninger).

Materialgjenvinning:

Det er satt følgende mål for materialgjenvinning som er returselskapenes sin oppgave:

 • 55 prosent innen 2025
 • 60 prosent innen 2030
 • 65 prosent innen 2035

Lokale forskrifter, tillatelser og avtaler

Kommunene har gitt ansvaret for store deler av avfallshåndteringen til sitt interkommunale selskap Agder Renovasjon IKS (ARIKS). ARIKS’ mandat er nedfelt i en selskapsavtale som sist ble revidert og godkjent av representantskapet i ARIKS 2021. Selskapsavtalen beskriver føringer fra styret og representantskapet/eierkommunene i ARIKS.

Definisjon på bærekraft:

For at noe skal kalles bærekraftig, må disse dimensjonene være i balanse.

3 sirkler som viser dimensjonene for bærekraft: Grønn for miljø og klima, blå for økonomi og rød for sosiale forhold. I krysningspunktet mellom de tre ligger bærekraft. Grafikk.

ARIKS skal arbeide etter modellen, der det er likeverd mellom hensynet til samfunn/menneske, miljø og ressursutnyttelse og en sunn økonomi. Bærekraft er en samfunnsutvikling som tilfredsstiller dagens forbruksbehov uten å ødelegge for fremtidige generasjoners muligheter.

Definisjon på sirkulærøkonomi:

Sirkulær økonomi handler om at produktene må vare så lenge som mulig; repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen.

Grafisk fremstilling av sirkulær økonomi. Fra produksjon, via forbruk og til gjenvinning.ARIKS skal sammen med avfalls – og gjenvinningsbransjen være en konkurransedyktig leverandør av resirkulerte råvarer til produksjon av nye materialer og produkter.

I sirkulær økonomi gjelder det å bruke ting om igjen, og produsere nytt av brukt. Materialgjenvinning sørger for råvarer til industrien, et viktig bidrag til det fornybare samfunnet:

Kjernen i sirkulærøkonomi er å utnytte planetens ressurser på en best mulig måte for å sørge for bærekraft og verdiskaping også på lang sikt.


Overordnet mål og strategi for Agder Renovasjon IKS

Overordnet mål:

Agder Renovasjon IKS (ARIKS) er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Arendal, Grimstad og Froland. ARIKS leverer avfallstjenester til ca 75 000 innbyggere.

Selskapsavtalen for ARIKS legger føringer for hvilket ansvar selskapet har påtatt seg for sine eierkommuner. I selskapsavtalen § 5 Formål:
Kommunene er gjennom forurensningsloven pålagt oppgaver innen husholdnings- og fritidsrenovasjon, slamtømming og behandling. Selskapets formål er på vegne av deltakerne, å utføre de oppgaver som eierkommunene har i tilknytning til innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall og septik/avløpsslam.

I selskapsavtalen § 6 Oppgaver og ansvarsområde:
Selskapet skal løse eierkommunenes oppgaver innen avfallshåndtering på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og bidra til økt miljøbevissthet blant innbyggerne.

Eierkommunene har delegert vedtaksmyndighet til selskapet. Det innebærer ansvar for husholdningsrenovasjonen og innkreving av renovasjonsgebyr. Gjennom ARIKS skal eierkommunene sikre at innbyggerne får de renovasjonstjenester de har krav på å forventninger til, og at ressursene forvaltes på en effektiv måte i samsvar med by – og kommunestyrenes forutsetninger.

Avfallspyramiden: Avfallsreduksjon, gjenbruk, materialgjenvinning, energiutnytting og deponering. GrafikkAvfallshierarkiet:

Hovedmålet i avfallshierarkiet er å redusere avfallsmengdene. ARIKS skal legge til rette for økt aktivitet oppover i avfallspyramiden samtidig som kostnadene holdes på et akseptabelt nivå.

 1. Avfallsreduksjon (best)
 2. Gjenbruk
 3. Materialgjenvinning
 4. Energigjenvinning (Returkraft)
 5. Deponering (dårligst)

Selskapet skal drive etter selvkostprinsippet, og føre selvkostregnskap. Alle kostnader forbundet med husholdningsrenovasjonen (innsamling, mottak, behandling og fakturering) skal dekkes gjennom renovasjonsgebyrene. Selskapet skal arbeide for en mest mulig økonomisk og effektiv drift.

Selskapet skal tilrettelegge med gode enkle løsninger for kildesortering for husholdningene, og gjennom sitt arbeid bidra til økt miljø bevissthet hos innbyggerne om viktigheten av riktig avfallshåndtering og forsvarlig håndtering av farlig avfall.

ARIKS skal ha fornøyde kunder, gode og brukervennlige løsninger, et rimelig renovasjonsgebyr og god miljøprofil.


Strategiske mål:

Tjenesten:

Innsamling av husholdningsavfall og slam

Sikre kvalitet og pris på tjenestene gjennom krav i anbud, og oppfølging av leverandør. Kontrakt med NordRen AS for innsamling av husholdningsavfall, inngått 9.4.2018, og ny kontrakt med Norva24 for tømming av septik inngått 1.1.2020.

Kundeservice

Gjennom god kundeservice og kommunikasjon med innbyggerne i alle ledd i organisasjonen, og renovatørens arbeid og punktlighet med henting av avfall, sikre en god tjeneste til innbyggerne.

Ansatte har et felles oppdrag i virksomheten, der kundeservice er kjerneoppgaven som sikrer en god tjeneste til innbyggerne.

Fleksibilitet

Smidige åpningstider, og utlevering av 6 årlige gratisbilletter (hytterenovasjon 3 gratisbilletter), skal sørge for et godt tilbud til innbyggerne og tilgjengelighet for å levere avfall.

Kundetilfredshet

ARIKS skal arbeide for objektive målinger av selskapets tjeneste. Formålet med renovasjonsbenchmarking er å få en objektiv sammenligning av selskapets drifts og systemeffektivitet, kostnader, kundetilfredshet, miljøstandard og gebyrer, med andre i bransjen. ARIKS skal være blant de beste i landet på kundetilfredshet (siste måling i 2022).

Renovasjonsgebyr

Selskapets mål er at renovasjonsgebyret skal holdes på et akseptabelt nivå og være på linje med sammenlignbare selskaper (Rapport: kostnadsgjennomgang behandlet i representantskapet april 2021).

Gjenvinningsvarer

Avfallsbransjen og ARIKS er leverandør av ressurser, der en sørger for råstoff til industrien som en del av den sirkulære økonomien. Selskapet skal fremforhandle gode prisavtaler i markedet, på gjenvinningsvarer, med hensikt å øke inntektene og redusere inntektsbidraget fra husholdningene.

Herreløst avfall

Tilby gratis innlevering av herreløstavfall som gjelder opprydding av forsøplet uteområder, langs strender (strandryddedagen, våre strender) og lignende.

Miljøtaxi

En rimelig henteordning for grovavfall, skal spesielt være tilpasset innbyggere som ikke har (tilhenger) mulighet for å levere avfall på gjenvinningsstasjoner og eldre innbyggere.

Sikre lokal og regional håndtering av avfall

Gjennom datterselskapet ARNAS, tilby gode avfallsløsninger, oppnå synergieffekter som utnyttelse av anlegg/maskinpark og bemanning, og sikre lokal håndtering av næringsavfallet.

Klageorgan

Selskapet overtok alle oppgaver innenfor husholdningsrenovasjon i 2021 for eierkommunene, og selskap som er gitt myndighet til å fatte enkeltvedtak, skal ha egne klageorgan. Selskapet har opprettet eget klageorgan. Formålet med klageorgan er å gi innkomne klager forsvarlig behandling, sikre riktige vedtak og trygge den enkeltes rettssikkerhet.


IT – digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategien skal understøtte ARIKS sine mål som definert i strategiplanen. Integrere digital teknologi og sørge for at IT- verktøy som eksempel app, sms-løsning, chat-robot, i større grad tas i bruk i selskapet, i kommunikasjon med innbyggerne.

Fokusområder er:

 1. Forbedring av tjenester
 2. Kompetanse
 3. Sikkerhet
 4. Forenkling

Fokusområder for digitaliseringen i Agder Renovasjon. Grafikk.


Avfallsplan:

Avfallsforskrift (Forskrift – husholdningsavfall Arendal, Grimstad og Froland)

Selskapet har av eierkommunene fått ansvar for revisjon av kommunenes forskrift om husholdningsavfall som vedtas av by – og kommunestyrene (revidert og gjeldende fra 1.1.23).

Hovedplan for husholdningsrenovasjon

Selskapet har av eierkommunene fått ansvar for revisjon av denne hovedplanen som vedtas av by – og kommunestyrene.

Nedgravde avfallsløsninger (husholdninger og hytterenovasjon)

Nedgravde containere etableres i eksisterende bebyggelse i områder med tett bebyggelse og smale ufremkommelige veier som erstatning for beholderløsning, der dette er hensiktsmessig. Det skal vurderes nedgravde avfallsløsninger for flere utfordrende hyttestasjoner.

Flere nye utbyggingsprosjekter etablerer nedgravde avfallsløsninger, for leilighetsbygg og boligfelt. Hensikten med nedgravde avfallsløsninger er gode innsamlingsordninger, bedre estetikk, redusert brannfare, fornøyde brukere og mindre forsøpling.


Fremtidig utvikling og det grønne skiftet:

Ny lokasjon for Heftingsdalen avfallsanlegget

Det arbeides for at miljøparken Heftingsdalen skal erstattes med ny lokalitet for avfallsanlegget på grunn av etablering av batterifabrikken. Representantskapets vedtak av april 2023: Representantskapet i ARIKS ber om at Arendal bystyre avklarer en eventuell flytting av avfallsanlegget i Heftingsdalen senest 1.oktober 2023, for å skape forutsigbarhet for virksomheten og alle eierkommunene.

Ny lokasjon for avfallsanlegget skal inkludere virksomhetsområdene i dagens anlegg, og det skal etableres et fremtidsrettet anlegg med utviklingsmuligheter. I dag er det ca. 80 personer (inkl. underleverandør og ARNAS) som har sin arbeidsplass på Heftingsdalen.

Deponi

Dagens deponi driftes så lenge som mulig. Plan for avslutning av dagens deponi, og etablering av nytt deponi, utsettes inntil videre.

Samarbeid med andre avfallsselskap

Avfallsbransjen er i stadig endring, og det stilles stadige nye krav til selskapene. ARIKS er nest største avfallsselskapet i Agder, og skal fortsatt ha en sterk posisjon som avfallsselskap. ARIKS har til felles med andre avfallsselskap i Agder at vi ønsker å være pådrivere og bidragsytere i et fremtidig bærekraftig og sirkulært samfunn. Vi er bevisste vårt samfunnsansvar, og står beredt til å bidra med vår kunnskap i den sirkulære omstillingen vi skal igjennom.

Selskapene i Agder har mange felles utfordringer, og det skal samarbeides på ulike områder mellom selskapene, blant gjennom felles eierskap i Returkraft AS.

Formidlingssenter

Et formidlingssenter skal utvikles. Det skal tilrettelegges for et pedagogisk undervisnings- og besøksopplegg for det grønne skiftet og ulike aktuelle temaer som marin forsøpling, avfall og gjenvinning, avfallshistorien, sirkulær økonomi, Returkraft og energigjenvinning, gjenvinning av batterier mm. De store avfallsmengdene og utfordringene med forsøpling, understreker viktigheten av å drive med holdningsskapende arbeid.

 Holdningsskapende arbeid

Miljøpedagogen er sentral i arbeidet med holdningsskapende arbeid. Et besøksopplegg består av omvisning på avfallsanlegget for skoleklasser og andre  interesserte. Et samarbeid mellom ARIKS og ARNAS. Lærere og elever setter stor pris på å få se avfall og håndteringen fysisk, og at myten om at alt brennes, avkreftes. Avfallet følges fra innkjøring vekt, gjennom anlegget til klargjøring for videre transport. Det informeres om Returkraft og andre mottakere av avfall.

Avfallsreduksjon gjennom reparasjoner og gjenbruk

I den sirkulære økonomien er det viktig at tingene brukes så lenge som mulig. Tilrettelegge for reparasjoner og gjenbruk, gjennom et reparasjonsverksted som eventuelt kan drives av andre samarbeidspartnere. Et reparasjonsverksted med formål å tilby arbeidstrening og tingene fikses og selges i stedet for at det blir kastet. Det skal arbeides for økt gjenbruk av blant annet tekstiler og byggevarer i tilknytning til gjenbruksbutikken, men plan for reparasjonsverksted utsettes til ny lokalitet. Brukbar klær og tekstil åpnet sommeren 2023 på Heftingsdalen, og bidrar til at mer tekstiler går til ombruk i stedet for som restavfall.

Fornybar energi

Det skal arbeides for fornybare energikilder, med satsing på solceller, vannbåren varme mm. Diesel anleggsmaskiner (hjullastere og gravemaskiner) skal erstattes med elektrisk når teknologien er tilstrekkelig moden og det lar seg forsvare økonomisk. ARIKS fortsetter planen med overgang til elektriske trucker.

Omdømme:

ARIKS skal ha en bedriftskultur som er preget av god kundeservice, ha åpenhet, være tydelige i kommunikasjon og bevisste på vårt samfunnsansvar som fremmer et godt omdømme.

Kommunikasjon:

Synlighet og brukerkommunikasjon

ARIKS skal være en synlig miljøbedrift og samfunnsaktør i regionen. Gjennom annonsering, informasjonsarbeid, sosiale medier, besøksopplegg på anleggene og «bærekraftig» budskap i dekorering av renovasjonsbilene mm.

Nettverk

ARIKS skal benytte naturlige lokale møteplasser (Markedsforum, næringsforeningen, UIA og andre nettverk) og bransjeforeningen Samfunnsbedriftene som bidrag innen kommunikasjon og utvikling.

Samfunnsansvar:

Etiske retningslinjer

ARIKS forvalter store verdier og utfører tjeneste av stor betydning for innbyggerne. Det er derfor svært viktig å ha riktig fokus på etikk og samfunnsansvar, og å bevisstgjør handlinger på alle nivåer i selskapet. Etiske retningslinjer i ARIKS ble sist revidert og vedtatt av representantskapet 19.4.23.

Arbeidsinkludering og arbeidstrening

Gjennom samarbeid med NAV, attføringsbedrifter, kriminalomsorg mm bidra med praksis plasser og arbeidstrening for enkeltindivid. Gjennom samarbeid med bla Ellengård arbeidssenter produsere miljøteia. Bidrar til arbeid for den enkelte, økt gjenbruk og mål om avfallsreduksjon.

Lærlinger

ARIKS er godkjent lærebedrift, og tilbyr lærlinger plass i bedriften.


Miljøpolicy:

Miljøfyrtårnsertifisering

Et systematisk arbeid i virksomheten for en mer miljøvennlig bedrift og et godt arbeidsmiljø, gjennom å være miljøfyrtårnsertifisert. Måle, beregne og føre årlig klimaregnskap etter en handlingsplan.

Ettersorteringsgrad (gjenvinning)

Tilrettelegge for mulighet for å øke ettersorteringsgraden for avfall.

Gjenvinningsgrad

Gjennom informasjon og tilrettelegging av gode kildesorteringsløsninger, arbeide for høy grad av gjenvinning % av avfallet. Høy gjenvinningsgrad gir reduserte kostnader, og er et positivt bidrag til miljøet.

Gjenbruk

ARIKS arbeider for økt gjenbruk, jfr FNs bærekraftsmål nr 12, ansvarlig forbruk. Gode tilbud i gjenbruksbutikken og butikken Brukbar klær og tekstil, gir økt gjenbruk, avfallsreduksjon og mindre kostnader.

Miljøvogn

Tilrettelegge for gratisvarer (gjenbruk) med en miljøvogn med gratisvarer fra gjenbruksbutikken. Gratis bu med gjenbruksvarer på Østerhus mottaksanlegg.

 Fossilfrie anlegg

Plan for utfasing av fossilt drivstoff på anleggene, med en overgang til fornybart (eksempelvis el biler) for maskinparken. Det etableres ladestasjoner på avfallsanleggene.

Avfallspyramiden

ARIKS bygger virksomheten på avfallspyramiden (avfallshierarkiet). Hovedmålet er å redusere avfallsmengdene. Målet er å være lengst opp i pyramiden, både for å få maksimalt ut av ressursene, og for å begrense klimautslipp.

Produksjon av kompostjord

ARIKS satser på lokal kompostering av matavfall og hageavfall. Et samarbeid med Grønn Vekst bidrar med fagkompetanse på dette felt. Kompostjord erstatter annen torvholdig jord og bidrar til reduserte klimautslipp.

Innkjøp

ARIKS skal arbeide for å oppnå klimavennlige innkjøp. Innkjøp skal sikre riktig pris, volum og være bærekraftig i tilknytning til miljø og klimaavtrykk. ARIKS er i et samarbeid med andre avfallsselskap hvor fokuset er hvordan oppnå klimavennlige innkjøp.


HR, HMS og Kvalitet

Sikker arbeidsplass

ARIKS skal være en sikker og trygg arbeidsplass, der en gjennom systematisk HMS arbeid skal sikre at ARIKS arbeider i henhold til alle relevante lover og forskrifter. Dette arbeidet skal gi gode og trygge rammer for både ansatte, kunder og det indre og ytre miljø. HMS arbeidet skal i stor grad forankres i alt arbeid i ARIKS og dokumenteres gjennom HMS og kvalitetssystemet Landax.

Arbeidsmiljø og sykefravær

Mål på sykefravær i virksomheten er < 2 % korttidsfravær (1 – 16 dager) og < 5 % langtidsfravær (> 16 dager). Gjennom kvartalsvis sykefraværsrapportering, følge opp målsetningen og gjennomføre tiltak.

Arbeidsmiljøutvalg

ARIKS har eget AMU. Gjennom utvalget, arbeide for et forsvarlig og godt arbeidsmiljø i virksomheten. AMU bidrar til at ledelse og arbeidstakere har en felles arena der hensynet til arbeidstakers HMS blir ivaretatt, synliggjort og dokumentert. Utvalget deltar i planleggingen av verne – og miljøarbeid, og følger utviklingen i saker som angår ansattes sikkerhet, helse og velferd.

Arbeidsmiljøundersøkelse

Kartlegging av ansattes arbeidsmiljø, hvert 3. år, ved hjelp av bedriftshelsetjenesten. Målsetning å opprettholde bedriftens tilfredsstillende resultater som inkluderer arbeidsmiljø og trivsel (siste kartlegging i 2023).

Kompetanseheving

Avfallsbransjen er i stadig utvikling rettet mot det grønne skiftet og ny digital teknologi skal i større grad tas i bruk i selskapet. Gjennom planer for kompetanseutvikling, nyrekruttering og/eller samarbeid med andre avfallsselskap, bidra til at selskapet har tilstrekkelig ressurser og kompetanse til å gjennomføre og løse eierkommunenes oppgaver i tråd med virksomhetens mål.

Ytre miljø

Tillatelsen gitt av statsforvalteren, samt Forurensingsloven definerer krav til utslipp. Nye reviderte tillatelser for Heftingsdalen og Østerhus i 2022. ARIKS skal videreutvikle arbeidet med å måle, etterspore og risikovurdere avtrykket vi setter på miljøet rundt oss for minst mulig miljøpåvirkning.