Agder Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap og eies av kommunene Arendal, Froland og Grimstad.

Kommunene er gjennom forurensingsloven pålagt oppgaver innen husholdningsrenovasjon og avfallsmottak.

Selskapsavtale – Agder Renovasjon IKS

0
Ansatte
0
Innbyggere
0
Abonnenter

Formål

Formålet med selskapet er å løse eierkommunenes oppgaver innen avfallshåndtering på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte, og samtidig bidra til økt miljøbevissthet blant innbyggerne.

Oppgaver

Vi har ansvar for innsamling, mottak og behandling av avfall og slam. Selskapet har deponi i Heftingsdalen, hvor det også er anlegg for kompostering av matavfall, kverning av treavfall, slambehandling, sikkerhetsmakulering og anlegg for pressing av plast, papir og papp. Det drives også en Gjenbruksbutikk i Heftingsdalen. Innsamling av avfall og slam er konkurranseutsatt og utføres av andre aktører etter anbud.

Fra 2021 har vi også overtatt ansvar for fakturering av renovasjonsgebyret. Kundene skal nå kontakte Agder Renovasjon ved endring av abonnement og fakturaspørsmål.

Styret i Agder Renovasjon IKS

Agder Renovasjon IKS ledes av et representantskap og et styre. Funksjonstiden følger kommunevalgperioden. I styret sitter også en representant for de ansatte. I styret er følgende: Nina Jentoft (styreleder), Lars Marius Nilsen (nestleder), Benedikte Nilsen, Arne Jenssen, Bjørg Engeset Eide, Per Øyvind Erlandsen og Ole Thomas Gustavsen (ansattes representant f.o.m 1.5.19).

Ulike internasjonale og nasjonale instanser har utarbeidet føringer og rammebetingelser for avfallsområdet.

Hvordan selskapet jobber opp mot krav og mål satt for avfallsbransjen, kan du lese mer om i Agder Renovasjons virksomhetsplan for 2024 – 2027.