Det koster nå betydelig mer å bli kvitt restavfall, og det kommer til å bli enda dyrere. Fra i år økte den statlige CO2 avgiften på forbrenning av restavfall til 485 kr pr tonn. En betydelig oppgang fra 2023 da den var på 131 kr pr tonn.

Dette er tiltak for å nå klimamålene, med en gradvis avgiftsøkning frem mot 2030 for restavfall, for å bidra til økt kildesortering og reduserte klimagassutslipp.

Hver av oss produserer ca. ½ tonn avfall årlig som håndteres av renovasjonen. Vi fakturerer husholdningene for renovasjonskostnadene. Disse kostnadene inkluderer innsamling av avfall, drift av avfallsanleggene, kundebehandling, logistikk, behandling av avfall mm. En stor del av kostnadene for behandling av avfall er restavfall til forbrenning, og renovasjonsgebyret inkluderer denne avgiften på forbrenning av restavfall.

Når avfallet kommer inn til våre anlegg, enten fra renovasjonsbilene som tømmer avfall hjemme hos deg, eller at du som kunde selv leverer avfallet på våre gjenvinningsstasjoner, er vi opptatt av god avfallshåndtering, for å redusere kostnader og hensynet til hva som er best for miljøet. Er avfallet kildesortert, kan det selges i markedet, og leveres til gjenvinning som råstoff til nye produkter, positivt for miljøet. Inntektene for salg av avfall, bidrar til å holde kostnadene for drift av renovasjonen nede. Det er positivt for renovasjonsgebyret og deg som innbygger.

Renovasjon er et spleiselag, gjennom et godt samarbeid i våre eierkommuner, og alle betaler lik renovasjonsavgift uavhengig av hvor du bor i Arendal, Grimstad eller Froland.

Vi i Agder Renovasjon IKS er opptatt av å gjøre en best mulig renovasjonstjeneste for dere innbyggere, til en overkommelig pris. Når du kildesorterer hjemme eller på gjenvinningsstasjonen, sparer vi kostnader til forbrenning av restavfall og vi kan i stedet oppnå inntekter for avfallet. Avfallet igjen får nytt liv som råstoff i nye produkter, til beste for miljøet.

Agder Renovasjon IKS
Anita Aanonsen Jernquist
Daglig leder