Krav om nedgravd avfallsanlegg

Ved nyetablering av leilighetsbygg eller bygg i umiddelbar nærhet til hverandre (eks. byggefelt) med 25 boliger eller mer skal ha nedgravde avfallsanlegg. Også bygg med færre boenheter enn 25, kan kommunen pålegge nedgravd containere dersom dette er hensiktsmessig. Dette er beskrevet i avfallsforskrift og retningslinjer om nedgravde avfallsanlegg.

Forskrift om avfall

Retningslinje om nedgravde avfallsanlegg

Antall og mål på containere

Hver stasjon med nedgravde avfallscontainere skal bestå av minimum 5 containere på 5 m3 pr container, en for hver avfallstype (matavfall, restavfall, plastavfall, glass/metall, papir/papp). Et anlegg med 5 containere kan benyttes av opptil 60 boenheter.

Størrelsen på hver container er ca 2 x 2 meter i bredde og lengde og går ca 2,7 meter ned i bakken. Høyden over bakken er ca 1,6 meter.

Plassering
Ved plassering av containerne må en påse at helling av veg rundt containeren går slik at en unngår at vann renner ned i containerne og de må ikke plasseres for nær boenhet eller lekeplass. Det kan komme luft fra anlegget i sommerhalvåret. Lyktestolper og andre installasjoner må plasseres minimum 2 meter fra et slikt anlegg.

Containerne kan plasseres enten i en rekke eller på 2 rader med f. eks 2 foran og 3 bak.

Tømming med kranbil

Containerne tømmes med kranbil og krever 9 m høyde over containeren. En må derfor påse at det ikke går ledninger over, der en slik stasjon skal etableres.

Kranbilen er ca 10 m lang, ca 3 m bred og ca 4 m høy.

Akseltrykk på bilen er 8000 kg på foraksel og 19000 kg på bakaksel.

Lomme for plassering av kranbilen under tømming, må være minimum 18 meter lang for at bilen skal komme til alle containerne dersom de står på en rekke. Kranen kan ikke løfte over hytta på bilen, men ut fra siden og bakover.

Kranens rekkevidde er 5 meter.

Både kranbil og containerne må stå flatt.

Maksimal helning på tilkjøringsvei bør ikke overstige 6 %.

Les om alle krav og mål i Retningslinje om nedgravde avfallsanlegg.

Godkjenning av anlegg

Etablering og plassering av nedgravde avfallscontainere skal godkjennes av Agder Renovasjon IKS. Agder Renovasjon IKS skal være høringspart for alle etableringer av slike anlegg, og det er viktig å ta kontakt med oss så tidlig som mulig ved planlegging av slike anlegg.
Kontakt Agder Renovasjon v/ Hilde Hvoslef på tlf: 97 55 57 68 eller e-post: hilde@agderrenovasjon.no

Mange grønne søppeldunker på rekke, ca 20 stykker. Foto
Nedgravde stasjoner for avfall ved Hauglandsheia i Arendal. 5 grå bokser med innkast for avfall. Foto.

Hauglandsheia

Nedgravde stasjoner for avfall ved Holmen i Arendal. 5 grå bokser med innkast for avfall. Foto

Holmen

Nedgravde stasjoner for avfall ved Munkegata i Arendal. 5 grå bokser med innkast for avfall. Tre hvite hus og to biler i bakgrunnen. Foto.

Munkegata

Nedgravde stasjoner for avfall. 5 stykker foran Studentsamskipnaden ved universitetet i Grimstad. Grå, med luke for innkast av søppel. Foto.

UiA Grimstad