Anita Aanonsen Jernquist
Daglig leder, Agder Renovasjon IKS

Hver av oss produserer ca. ½ tonn avfall årlig. Det er beholdere for de ulike avfallstypene slik at folk enkelt kan kildesortere. Hvorfor har vi et slikt system for avfall, og et komplekst logistikk system for tømming av avfall, om det ikke nytter?

Hva skjer med avfallet i vårt område?

Matavfall og hageavfall: Komposteres.

Papir/papp: Selges som råstoff til ny papirproduksjon. Gjenvunnet til nye papirprodukter som skrivepapir, aviser, konvolutter, bølgepapp, eggekartonger mm.

Glass-metallemballasje: Selges som råstoff til ny produksjon. Glass og metall er verdifulle ressurser som kan gjenvinnes i det uendelige.

Plast: Selges som råstoff til ny produksjon. Fokus på bærekraft har ført til at stadig flere produsenter gjør endringer for å sørge for at emballasjen de setter på markedet faktisk er egnet til gjenvinning. Å produsere plast fra resirkulert plast gir lavere miljøbelastning enn å produsere ny plast fra olje.

Farlig avfall, elektrisk/elektronisk avfall: Farlig avfall og elektriske produkt inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og må håndteres riktig, slik at miljøgifter ikke spres og hoper seg opp i naturen. Elektriske produkter sendes til sorteringsanlegg, der ulike deler sorteres ut, og gjenvinnes.

Metall (kompleksjern): Selges som råstoff til ny metallproduksjon.

Trevirke: Gjenvinnes til nye tre produkter eller som «vinterbrensel» til Returkraft.

Gjenbruk: Det aller viktigste, ting kan brukes om igjen og ikke kastes. Gjenbruk gir størst klimagevinst.

Restavfall: Er avfall det ikke er gjenvinningsordning for, og det du sitter igjen med når du har kildesortert. Restavfall sendes til forbrenning i Kristiansand, og energien fra avfallet blir til varme og strøm.

Ved å kildesortere er du med på å ta vare på planetens ressurser.