Informasjon om vårt arbeid med åpenhetsloven og grunnleggende menneskerettigheter

Agder Renovasjon IKS (ARIKS) tar ansvar for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av våre tjenester og produkter og hos bedrifter vi handler fra, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. For å etterleve åpenhetsloven som trådte i kraft 1.juli 2022 har ARIKS iverksatt flere tiltak. Et viktig grep har vært å forankre arbeidet med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i ledelsen.

Overordnede retningslinjer for etablering og implementering av interne retningslinjer og rutiner for interkontroll, er forankret i styret, og reviderte etiske retningslinjer er vedtatt av representantskapet. Disse danner utgangspunkt for selskapets videre arbeid med etterlevelse av loven.

Vi er også i gang med arbeidet med aktsomhetsvurderingene som selskapet skal gjennomføre i henhold til åpenhetsloven, herunder tiltak for å sikre at våre kontraktsparter og leverandører etterlever grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Redegjørelse for dette arbeidet vil bli oppdatert fortløpende.

Ytterlige informasjon om Agder Renovasjon IKS’ arbeid med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og vårt samfunnsansvar er:

  • Årsrapport
  • Bærekraftsrapport for 2023 (under arbeid)
  • Personvernerklæringen for ARIKS
  • Etiske retningslinjer
  • Miljøfyrtårnsertifisering
  • Instruks for innkjøp

Vi vil være behjelpelig med å svare på informasjonsforespørsler om hvordan ARIKS håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser vår virksomhet har for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Spørsmål om Agder Renovasjons arbeid med åpenhetsloven, eller informasjonskrav etter åpenhetsloven § 6, kan sendes til følgende e-post: kundesenter@agderrenovasjon.no.

Henvendelser vil bli besvart løpende i henhold til lovens frister.