Generell informasjon

Det fremgår av åpenhetsloven §5 at virksomhetene skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene de har gjort.

Agder Renovasjon IKS (ARIKS) er omfattet av åpenhetsloven. Selskapet leverer avfallstjenester til 74 000 innbyggere og eies av kommunene Arendal, Grimstad og Froland.

For å løse eierkommunenes oppgaver innen avfallshåndtering har vi mange leverandører som vi bruker til ulike formål.

 • Husholdningsavdeling avhenger bl.a.: av nedgravde containere, avfallsbeholdere, plastsekker til plastavfall, bioposer mf.
 • Drift har tett samarbeid med leverandører av anleggsmaskiner og utstyr, arbeidstøy, leverandører av kalk, elektrotjenester og drivstoff forsyning.
 • Økonomi avdeling avhending av programvarer/tjenester som hjelper bl.a. å håndtere regnskap, lønn, innkjøp, fakturering osv.
 • Selskaper som leverer IT-løsninger og bistår med drift av disse, mobil og telefoniløsninger, samt selskaper som tilbyr løsninger innen bl.a. kart- og eiendomsinformasjon er avhengig IT-avdelingen av.

Åpenhetsloven er et nytt lovverk og omfatter mange ulike virksomheter av ulike størrelser og art. Derfor har vi tatt en beslutning om at for perioden 2022/23 skal aktsomhetsvurderinger utføres kun på et generelt nivå. Det vil si at vi går ikke ned på avdelingsnivå, men ser kun på de leverandørene som har mest betydning for selskapet. Vurderingen ble tatt i ledergruppa og de utvalgte var:

 • Leverandør av tjenester knyttet til husholdningsrenovasjon (transport og innsamling).
 • Leverandør av tjenester knyttet til tømming og spyling (slam og septik).
 • Leverandør av tjenester knyttet transport av restavfall, samt transport av ulike avfallsfraksjoner.
 • Totalleverandør av containere til både Heftingsdalen og Østerhus.

Overordnet aktsomhetsvurdering

Åpenhetsloven har en risikobasert tilnærming. Det handler om prioritering av områder som har høyest risiko for at det kan være brudd på menneskelige rettigheter og anstendige arbeidsforhold.

ARIKS har fokus på følgende områder:

 • fortsette å jobbe med ansvarlig forretningspraksis;
 • innarbeide åpenhetsloven i selskapets kvalitetsarbeid;
 • oppdatering av rutinene for håndtering av kritikkverdige forhold og varslingskanaler;
 • medarbeiderundersøkelsen (hjelper å måle de psykososiale risikofaktorer internt);
 • oppdatering av innkjøpsrutinen og standardisering rundt innkjøp;
 • ferdigstille universell utforming av vår nettside slik at informasjonen om varer og tjenester kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse;
 • det stilles krav i anbud knyttet til menneskerettigheter (bl.a. lønnsforhold, barnearbeid), samt når det skal utarbeides nye avtaler, så skal det utarbeides nye kontraktsvilkår angående arbeids- og menneskerettigheter med leverandører/underleverandører.
 • bærekraftsmålene jobbes med kontinuerlig. Målene er forankret i virksomhetsplanen og vedtatt i representantskapet.

ARIKS stiller krav til at alle våre leverandører, partnere skal arbeide for et mer miljøvennlig fotavtrykk, samt etterlever menneskerettigheter og sikre at alle ansatte i egen og underleverandørs virksomhet har anstendige arbeidsforhold.

Det som ble avdekket under vårt kartleggingsarbeid at de utvalgte leverandørene:

 • har gode verktøy for å oppdage og følge opp eventuelle avvik av forhold som stilles krav til i Åpenhetsloven.
 • er både nasjonale og internasjonale aktører som har med tydelige krav til etiske retningslinjer for egen virksomhet og egne ansatte
 • har etablert gode varslingskanaler dersom negative virkninger blir identifisert (bl.a. rutine for håndtering av kritikkverdige forhold, avviksregistrering system o.l.)
 • dersom brudd på lover, forskrifter eller etiske retningslinjer blir oppdaget enten avsluttes det forretningsforholdet eller at situasjonen rettes opp umiddelbart.
 • er ISO-sertifisert eller tilsvarende.