Normalt gjøres det ikke unntak fra kravet om lovpålagt renovasjon. Dersom en abonnent likevel ønsker å søke om unntak fra bestemmelsene i forskriften, skal søknaden være skriftlig og begrunnet. Fritak gis ikke for mindre enn 6 måneder, og kan gis for inntil 1 år av gangen.

Fritak for lovpålagt renovasjon gis vanligvis midlertidig, og gjelder i følgende tilfeller:
• Det kan gis fritak for renovasjon dersom en bolig/boenhet blir stående ubebodd i mer enn 6
måneder. At boligen står tom, kan skyldes bl.a.:
– Opphold på sykehjem/sykehus
– At boligen renoveres
– Reise med varighet over 6 måneder
– At boligen er ubeboelig grunnet elde.

• Fritaket gjelder fra den 1. i måneden etter at søknad er mottatt og innvilget.
• Dersom boligen står tom mindre enn 6 måneder gis det ikke fritak.
• Dersom boligen skal legges ut for salg, gis det ikke fritak.
• Søknad om periodefritak skal være skriftlig og gis for ett år om gangen. Abonnenten er selv
ansvarlig for å søke forlengelse av fritaket. Dette må gjøres måneden før fritaket utløper.
Hvis fritaket er utløpt, forlenges ikke fritaket med tilbakevirkende kraft.
• Agder Renovasjon IKS skal varsles umiddelbart dersom boligen blir tatt i bruk før
fritaksperioden utløper.
• Ved eierskifte opphører fritak.
• Agder Renovasjon IKS henter inn avfallsdunkene ved fritak. Abonnenten må betale et gebyr
for innhenting av beholdere ved oppstart av fritak, og et gebyr for utsetting av beholdere når
fritaket utløper.
• Ved fritak for boenheter som er med i samarbeid, må den som søker om fritak opplyse de
andre i samarbeidet om dette. Restavfallsgebyret deles da på de som er igjen i samarbeidet i
fritaksperioden. De kan eventuelt redusere volum på restavfall i fritaksperioden.

I tilfeller der kommunen har gitt tillatelse til rivning av bolig, vil renovasjonsgebyret bli stoppet
permanent. Abonnent må selv melde ifra om dette til Agder Renovasjon IKS før gebyret blir stoppet.
Avfallsbeholdere blir hentet inn, og avfallsgebyret stoppes. Dersom eiendommen igjen blir bebygd,
vil ny bolig komme inn under lovpålagt renovasjon når den tas i bruk.

NB: Fritidsboliger kan kun få fritak dersom man kan dokumentere at eiendommen er ubeboelig.

Søknad om fritak sendes til kundesenter@agderrenovasjon.no